Left navigation


Warunki przewozu

Ogólne warunki przewozu osób Scandlines Deutschland GmbH

 

Pobierz tutaj warunki przewozu oraz warunki taryfowe w formacie PDF

 

1. Zakres stosowania

2. Zawarcie umowy o przewóz / ochrona danych

3. Opłata za przewóz

4. Bilet na prom; utrata; przenośność

5. Bilety na prom ze stałymi datami podróży; zmiana rezerwacji

6. Bilety na prom bez stałych dat podróży i talony

7. Posiłki

8. Stawienie się przed odprawą

9. Dokumenty przewozu / przestrzeganie przepisów wjazdowych

10. Kontrola podróżującego i jego bagażu

11. Przewóz pojazdów

12. Przewóz dzieci i młodzieży podróżujących samodzielnie

13. Przewóz zwierząt domowych / psów przewodników osób niewidomych / psów towarzyszących

14. Przewóz bagażu i ładunku specjalnego

15. Zachowanie na pokładzie; dowództwo

16. Odpowiedzialność

17. Roszczenia z tytułu opóźnienia lub anulowania przewozów

18. Anulowanie rezerwacji przez podróżnego / zwrot ceny biletu

19. Brak przewozu przez Scandlines

20. Przedawnienie

21. Stosowane prawo; jurysdykcja; pozostałe

 

  •        informacje dla podróżującego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 392/2009

 

 

 

1. Zakres stosowania

 

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu znajdują zastosowanie dla zawartej między Scandlines Deutschland GmbH (dalej  „Scandlines“) a pasażerem umowy zgodnie z biletem Scandlines o przewóz osób wraz z ich bagażem (patrz punkt 14), pojazdami (punkt 11) i zwierzętami domowymi (punkt 13). Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu znajdują również zastosowanie dla umów o przewóz między pasażerem a Scandlines dotyczących biletów kombinowanych na prom, w których usługi Scandlines łączone są z usługami innych towarzystw żeglugowych w jeden jednolity pakiet usług.

 

1.2 Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu dotyczą także podróżujących grupowo. W przypadku osób podróżujących grupowo każdy członek grupy ma prawa i obowiązki wynikające z umowy o przewóz oraz niniejszych Ogólnych warunków przewozu.

 

1.3 W ramach przewozu kolejowo-morskiego pasażerów obowiązują niniejsze Ogólne Warunki Przewozu, z tym wyjątkiem, że Scandlines nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód, których dozna pasażer na skutek wypadku związanego z ruchem kolejowym (patrz również punkt 16.3 niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu).

 

1.4 Gdyby postanowienia w niniejszych Warunkach Przewozu były sprzeczne z warunkami taryfowymi lub przepisami ustawowymi Scandlines, wówczas pierwszeństwo mają warunki taryfowe lub przepisy ustawowe. W razie nieskuteczności jednego z postanowień niniejszych Ogólnych warunków przewozu, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień.

 

2. Zawarcie umowy o przewóz / ochrona danych

 

2.1 Umowa o przewóz zostaje zawarta na podstawie Ogólnych Warunków Przewozu na podstawie taryfy Scandlines obowiązującej dla zarezerwowanego rejsu. Scandlines uznają wniosek o rezerwację za wezwanie do złożenia pasażerowi oferty zawarcia umowy o przewóz. Zawarcie umowy o przewóz podróżujących grupowo oraz jej zmiany, wymagają formy pisemnej.

2.2 Podróżujący wyraża zgodę, że w ramach rezerwacji przekazane firmie Scandlines dane osobowe będą zapisywane, przetwarzane i wykorzystane do potwierdzenia, przeprowadzenia i zakończenia umowy o przewóz, do opieki nad klientem, realizacji zarezerwowanych usług dodatkowych i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych związanych z przewozem - w szczególności na mocy niemieckiej ustawy federalnej o ochronie danych osobowych (BDSG) - a także wyłącznie do tych celów przekazywane organom, biuru podróży, w którym dokonano rezerwacji lub innym usługodawcom, o których mowa powyżej.

 

2.3 Dodatkowo obowiązują uzgodnione warunki taryfowe Scandlines, które, jeśli zawierają szczególne regulacje, mają pierwszeństwo przed niniejszymi Ogólnymi Warunkami Przewozu.

 

2.4 Wyklucza się roszczenia pasażera o przewóz podczas kolejnej przeprawy, chyba że uzyskał on wyraźną zgodę lub jeśli posiada bilet na prom, który zgodnie z warunkami taryfowymi wyraźnie upoważnia go przewozu podczas kolejnej przeprawy. Roszczenia z tytułu opóźnienia lub anulowania zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1177/2010 pozostają nienaruszone (por. punkt 17 niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu).

 

2.5 Prawo do przewozu konkretnym statkiem/typem statku nie przysługuje. Scandlines mogą świadczyć przewóz i wszystkie związane z nim usługi samodzielnie przy użyciu własnych lub wyczarterowanych statków lub zlecić je innym towarzystwom żeglugowym, których usługi są zgodne z usługami Scandlines. Scandlines nie świadczą żadnej ochrony przewożonego bagażu, ładunku specjalnego lub pojazdów podczas przeprawy lub pobytu w porcie. W celu pokrycia ryzyka, Scandlines zalecają pasażerowi zawarcie ubezpieczenia.

 

 

3. Opłata za przewóz

 

3.1 Opłata za dany przewóz wynika z taryfy obowiązującej w dniu rezerwacji oraz ceny obowiązującej w danej taryfie w dniu rezerwacji dla wybranej daty przewozu.

 

3.2 Zobowiązanie do uiszczenia opłaty za przewóz powstaje w chwili zawarcia umowy o przewóz. Jest ona natychmiast wymagalna.

 

3.3 Podane na stronach www.scandlines.de, www.scandlines.com, www.scandlines.pl lub. www.scandlines.nl ceny obowiązują wyłącznie za bilety na prom kupione w Niemczech. Ceny biletów kupowanych w krajach, które nie przystąpiły do strefy EURO, na przykład w Danii lub Szwecji, mogą się od nich różnić ze względu na warunki specyficzne dla danego rynku i waluty oraz są uwarunkowane cennikami lokalnych usługodawców. Zapłata za bilety na prom w innej walucie niż waluta krajowa jest możliwa dla określonych walut i jest przeliczana na podstawie kursu wymiany obowiązującego w Scandlines w dniu dokonania rezerwacji.

 

 

4. Bilet na prom; utrata; przenośność

 

4.1 Na podstawie umowy o przewóz Scandlines wystawiają pasażerowi przed wejściem na prom dokument przewozu (może to być bilet lub potwierdzenie rezerwacji) (dalej: bilet na prom). Pasażer - oraz przewodnik grupy w przypadku podróżujących grupowo - przed rozpoczęciem podróży otrzymuje bilet na prom poprzez zakup w kasie lub przedłożenie potwierdzenia rezerwacji podczas odprawy. W przypadku spersonalizowanych biletów elektronicznych pasażerowi przysługuje prawo do przewozu tylko w przypadku odpowiedniego wylegitymowania i posiadania ważnego elektronicznego biletu na prom, wystawionego na nazwisko pasażera. Dla pozostałych biletów na prom prawo do przewozu przysługuje tylko po przedłożeniu ważnego biletu niewykazującego znacznych uszkodzeń.

 

4.2. Okres ważności: Okres ważności biletów na prom jest podany na samym bilecie lub jest określony w warunkach taryfowych obowiązujących w momencie rezerwacji. Uzupełnienie w punkcie 6.1.

 

4.3. Utrata: w przypadku niespersonalizowanych biletów na prom: utracone lub zagubione bilety nie będą wymieniane. W przypadku spersonalizowanych biletów na prom: utracone lub zagubione bilety będą wymieniane, jeśli pasażer może udowodnić firmie Scandlines, że bilet na prom został pierwotnie prawidłowo wystawiony i opłacony oraz że utracony bilet na prom nie został wykorzystany do przewozu lub uzyskania zwrotu, ani nie został wymieniony, bez zaniedbania po stronie Scandlines. Warunkiem wymiany utraconego/zagubionego biletu na prom jest zobowiązanie się pasażera do zapłacenia ceny utraconego/zagubionego biletu, jeżeli i o ile utracony/zagubiony bilet został wykorzystany do przewozu lub zwrócony przez inną osobę. Scandlines nie wymagają zwrotów za straty spowodowane z winy Scandlines.

 

4.4 Przenośność: w przypadku niespersonalizowanych biletów na prom: bilet można przenieść na osobę trzecią przed rozpoczęciem podróży (§§ 793, 807 BGB - niemiecki kodeks cywilny). W przypadku biletów promowych na przewóz pojazdów przeniesienie możliwe jest tylko na pojazdy przyporządkowane do tej samej kategorii cenowej Scandlines. Przy taryfach specjalnych (np. taryfach dla dzieci lub studentów) przeniesienie może nastąpić tylko na warunkach taryfy specjalnej i tylko na osoby spełniające warunki taryfy specjalnej. Spersonalizowane bilety nie mogą być przenoszone.  

 

5. Bilety na prom ze stałymi datami podróży; zmiana rezerwacji

 

5.1. Jeśli po zawarciu umowy o przewóz Scandlines wystawią pasażerowi potwierdzenie rezerwacji z określonymi datami podróży, daty te są wiążące. Pasażerowi nie przysługuje prawo do innych przewozów. Roszczenia z tytułu anulowania lub opóźnienia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1177/2010 pozostają nienaruszone (por. punkt 17).

 

5.2. W przeciwieństwie do punktu 5.1 zmiana rezerwacji przez pasażera jest możliwa tylko wtedy i pod warunkiem, że zostało to wyraźnie określone w zarezerwowanej taryfie zgodnie z warunkami taryfowymi. Dotyczy to także zmiany rezerwacji usług dodatkowych (jak np. posiłki).

 

 

6. Bilety na prom bez stałych dat podróży i talony

 

6.1 Bilety bez stałych dat podróży mają okres ważności zgodnie z punktem 4.2, jeśli nie uzgodniono inaczej w przepisach dotyczących zarezerwowanej taryfy.

 

6.2 W przypadku biletów otwartych rejs powrotny musi się odbyć w ciągu 3 miesięcy po rejsie docelowym, o ile nie uzgodniono inaczej w zarezerwowanej taryfie zgodnie z warunkami taryfowymi.

 

6.3 Talony mają ważność przez trzy lata, jeśli na talonie wyraźnie nie podano inaczej. Okres ten rozpoczyna się z końcem roku kalendarzowego, w którym talon został nabyty.  Po upływie tego okresu talon traci ważność. Talony w ramach konkursów z nagrodami są objęte określonymi terminami ważności zgodnie z regulaminem danego konkursu z nagrodami. Jeśli nie ustalono inaczej, także i te talony tracą ważność po 3 latach, wraz z początkiem od roku, w którym talon został wydany.

 

7. Posiłki

 

7.1. Posiłki na pokładzie, które pasażer zarezerwował online lub za pośrednictwem działu obsługi klienta Scandlines zostaną ujęte w rezerwacji promu Scandlines. Po podaniu numeru rezerwacji podczas odprawy w porcie za te dodatkowe rezerwacje wystawiony zostanie voucher na jedzenie. Voucher służy jako środek płatniczy za zamówione wcześniej jedzenie na pokładzie i należy go zrealizować u pracownika danej restauracji.

 

7.2. Potwierdzenie rezerwacji lub sam bilet na prom nie są uznawane na pokładzie jako środek płatniczy. Zapomniane lub zgubione vouchery na jedzenie nie będą wymieniane i nie jest możliwe również otrzymanie zarezerwowanego stolika lub zamówionego posiłku na pokładzie bez ważnego vouchera.

 

7.3. Aby skorzystać z zarezerwowanego stolika pasażer powinien zrealizować voucher w restauracji najpóźniej 15 minut po rozpoczęciu rejsu. Po upływie tego czasu pasażer traci możliwość rezerwacji stolika. Voucher na jedzenie zachowuje całkowitą ważność przez cały czas trwania przewozu.

 

7.4. W razie niewykorzystania zarezerwowanych posiłków pasażer zostaje zobowiązany do uiszczenia należnej ceny, z odliczeniem zaoszczędzonych nakładów Scandlines, jeśli takie występują. Pasażer zostanie poproszony o poinformowanie Scandlines przed rozpoczęciem podróży, jeśli nie będzie korzystał z zarezerwowanych usług.

 

 

8. Stawienie się przed odprawą

 

8.1 Należy zaplanować sobie wystarczającą ilość czasu na odprawę biletową. Czasy odpraw biletowych są wiążące.

 

8.2 Pasażerowi bez pojazdu nie przysługuje prawo do przewozu określonym rejsem promowym i jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty za przewóz, jeżeli najpóźniej 15 minut przed planowym odpłynięciem promu w portach Puttgarden, Rødby lub Gedser oraz 30 minut przed planowym odpłynięciem promu w Rostocku nie wejdzie na jego pokład lub, gdy prom przypłynie później, bądź za opóźnienie odpowiadają Scandlines – nie stawi się na tyle wcześnie, że w normalnych warunkach można byłoby liczyć się z jego punktualnym wejściem na pokład, a w związku z późniejszym dopuszczeniem pasażera zagrożony byłyby bezzakłóceniowy ruch statku promowego.

 

 

8.3 Uwaga: Pasażerów podróżujących z psami przewodnikami osób niewidomych lub psami towarzyszącymi (por. punkt 13.3) obowiązuje konieczność stawienia się co najmniej 60 minut przed planowanym odpłynięciem promu. Poza tym obowiązuje punkt 9.

 

8.4 Pasażerowi bez pojazdu nie przysługuje prawo do przewozu określonym rejsem promowym i jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty za przewóz, gdy pojazd w podanym przez Scandlines czasie przed planowym odpłynięciem promu nie stawi się do załadunku w porcie załadowania (dalej „czasy stawienia się"). Czasy stawienia się mogą być zróżnicowane w zależności od trasy rejsu; odpowiednie czasy stawienia się dla danej trasy są wpisane do obowiązującego rozkładu rejsów. Warunkiem stawienia się pojazdów jest zakończona odprawa biletowa (check-in) oraz odprawa graniczna i celna, a także brak innych, leżących w gestii pasażera, przeszkód uniemożliwiających natychmiastowy załadunek.

 

 

9. Dokumenty przewozu / przestrzeganie przepisów wjazdowych

 

9.1. Pasażer sam odpowiada za spełnienie obowiązujących go, towarzyszące mu osoby małoletnie oraz jego bagaż/pojazdy/zwierzęta przepisów wjazdowych kraju portu docelowego, zwłaszcza posiadanie wymaganych dokumentów tożsamości i/lub wiz oraz nienaruszanie przepisów dotyczących stosunków gospodarczych z zagranicą, celnych, podatkowych, wwozowych, paszportowych i zdrowotnych, włącznie z przepisami regulującymi wwożenie zwierząt domowych i świeżych artykułów spożywczych. Scandlines mają prawo, lecz nie obowiązek, sprawdzenia przed rozpoczęciem podróży, czy pasażer spełnia określone przepisy wjazdowe.

 

9.2. Scandlines mają prawo do wykluczenia pasażera z przewozu, jeśli nie przedłożył kompletu wymaganych dokumentów i/lub nie spełnia zasadniczych przepisów wjazdowych.

 

9.3 W przypadku, gdy z powodu braku wymaganych dokumentów / niespełnienia przepisów wjazdowych pasażer nie może wjechać na terytorium danego państwa i dlatego płynie dalej lub wraca liniami Scandlines (pasażerowi nie przysługuje prawo do roszczenia dalszego przewozu / powrotu wobec Scandlines), liniom Scandlines przysługuje prawo do opłaty za przewóz na tej dodatkowej trasie za przewóz pasażera. Jeśli w związku z odmową wjazdu na terytorium danego państwa Scandlines, na podstawie przepisów prawnych, będą zobowiązane do poniesienia kosztów związanych z dalszym przewozem / powrotem pasażera lub do samodzielnego dokonania dalszego przewozu / powrotnego pasażera, Scandlines przysługuje prawo do zwrotu przez pasażera związanych z tym kosztów. Scandlines przysługuje również prawo do zwrotu kosztów w razie wezwania Scandlines do zapłacenia kar lub poniesienia innych kosztów związanych z nieprzedłożeniem wymaganych dokumentów tożsamości lub z naruszeniem pozostałych przepisów wjazdowych kraju docelowego.

 

 

10. Kontrola podróżującego i jego bagażu

 

Prawo do przewozu zachodzi tylko wtedy, gdy pasażer wyrazi swoją gotowość i współpracę podczas przeprowadzanych przez Scandlines kontroli biletów na prom i dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Ponadto pasażer wydaje zgodę na przeprowadzenie kontroli pojazdu i bagażu na terenie portu i na statku jak również na rewizję osobistą w przypadku konkretnego wskazania prawa odmowy przejazdu lub w przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa oraz zachowania karnego.

 

Pasażer wyraża zgodę, jeżeli firma Scandlines zobowiązana jest przez narodowe i międzynarodowe przepisy bezpieczeństwa, w szczególności w celu przestrzegania kodu ISPFS (Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statku i Obiektu Portowego) w przypadku zawyżonego stopnia zagrożenia, do przeprowadzenia dalszych kontroli i działań na terenie portu lub na statku. W celu przeprowadzenia kontroli firma Scandlines może posłużyć się odpowiednimi pełnomocnikami. Jeśli pasażer nie jest gotowy do przeprowadzenia tego typu kontroli, wyklucza się wszelkie roszczenia z tytułu przewozu i roszczenia odszkodowawcze.

 

 

11. Przewóz pojazdów

 

Pasażer ma prawo do przewozu tylko tego pojazdu, na który zawarł ważną umowę o przewóz, o ile rodzaj pojazdu był wyszczególniony w taryfie firmy Scandlines obowiązującej w chwili zawarcia umowy o przewóz oraz o ile są one urzędowo dopuszczone do uczestniczenia w międzynarodowym ruchu drogowym.

 

 

12. Przewóz dzieci i młodzieży podróżujących samodzielnie

 

12.1. Przewóz podróżujących samodzielnie dzieci poniżej 14 roku życia jest wykluczony. Młodzież w wieku od 14 do 17 lat może podróżować samodzielnie, jeżeli na żądanie Scandlines przekazana zostanie pisemna zgoda osoby uprawnionej do sprawowania władzy rodzicielskiej na przewóz oraz na żądanie udowodnione zostanie posiadanie wszystkich innych dokumentów, które ewentualnie są wymagane do wjazdu do kraju portu docelowego. Scandlines nie zajmują się opieką dzieci / młodzieży podróżującej samodzielnie.

 

12.2 Kierownictwo statku lub inny pełnomocnik Scandlines są uprawnieni, lecz nie są zobowiązani, do sprawdzenia przed rozpoczęciem podróży wieku, posiadania pisemnej zgody osoby uprawnionej do sprawowania władzy rodzicielskiej oraz wszystkich innych dokumentów, które są ewentualnie wymagane do wjazdu do kraju portu docelowego.

 

12.3. Wyraźnie wskazuje się na postanowienia zawarte w punktach 9 i 19, które w pełni obowiązują także dzieci i młodzież podróżującą samodzielnie.

 

 

13. Przewóz zwierząt domowych / psów przewodników osób niewidomych / psów towarzyszących

 

13.1 Przewóz zwierząt, niezaliczających się do zwierząt domowych, jak i zwierząt bez osoby towarzyszącej (dalej „właściciel zwierzęcia”) jest wykluczony. Wykluczony jest również przewóz zwierząt domowych niespełniających przepisów wjazdowych kraju docelowego. Kierownictwo statku lub inny pełnomocnik Scandlines mają prawo, lecz nie obowiązek, sprawdzić przed rozpoczęciem podróży, czy spełnione są przepisy wjazdowe. Odpowiednio stosowane są przepisy dotyczące niedoszłego do skutku wjazdu zgodnie z punktem 9.2 oraz odmowy przewozu zgodnie z punktem 19.

 

13.2 Żywe zwierzęta domowe przewożone są tylko w pojazdach lub w specjalnych urządzeniach, posiadanych przez pasażera (np. przyczepach). W drodze wyjątku, do odwołania przez kierownictwo statku lub innego pełnomocnika Scandlines, małe zwierzęta mogą być przewożone w odpowiednich przenośnych pojemnikach, uniemożliwiających ich wydostanie się i/lub na smyczy. W każdym wypadku należy zapewnić, by zabierane w podróż zwierzęta były pod stałym nadzorem właściciela i nie stanowiły zagrożenia dla innych pasażerów ani ich bagażu / pojazdów a także dla członków załogi ani statku. Należy przestrzegać poleceń wydawanych przez kierownictwo statku i jego pełnomocników.

 

13.3 Psy przewodnicy osób niewidomych lub psy towarzyszące (psy pracujące, psy wykorzystywane w rehabilitacji psychoterapeutycznej), które towarzyszą pasażerom z upośledzeniem, są przewożone promem nieodpłatnie i bez pojemników transportowych. Warunkiem ich nieodpłatnego przewozu promem jest przedłożenie dokumentacji medycznej. Pasażerowie chcący podróżować z psem towarzyszącym muszą wcześniej powiadomić telefonicznie Scandlines - obowiązują postanowienia rozporządzenia (WE) 1177/2010. Wymagana jest odprawa biletowa co najmniej 60 minut przed planowanym odpłynięciem promu.

 

13.4 Ponadto dla psów na promach (oprócz psów przewodników i psów towarzyszących podobnego typu), o ile nie są one przewożone w pojeździe, przenośnym pojemniku lub, jeżeli takowe są, w udostępnianych przez Scandlines klatkach, zachodzi obowiązek noszenia kagańców, jeśli nakazują tego obowiązujące przepisy ustawowe. W przypadku, gdy w kraju zaokrętowania lub portu docelowego obowiązują bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące obowiązku zakładania kagańca dla psów, przy wyjeździe względnie wjeździe właściciel psa musi je odpowiednio przestrzegać.

 

13.5 Pobyt w restauracji zwierząt domowych – za wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych i psów towarzyszących – bez pozwolenia kierownictwa statku lub innego pełnomocnika Scandlines jest zabroniony.

 

13.6 Jeżeli właściciel zwierzęcia wielokrotnie naruszy na pokładzie promu powyższe warunki przewozu zwierząt, a zwłaszcza dotyczące obowiązku trzymania psów na smyczy i zakładania im kagańca, kierownictwo statku lub inny pełnomocnik Scandlines mają prawo, lecz nie obowiązek, wziąć zwierzę na przechowanie i zwrócić je właścicielowi dopiero przy opuszczaniu przez niego promu i/lub nakazać właścicielowi zwierzęcia opuszczenie wraz ze zwierzęciem pokładu w następnym (również pozaplanowym) porcie. Za przechowanie zwierzęcia i usunięcie z pokładu w (również pozaplanowym) porcie Scandlines naliczają właścicielowi zwierzęcia koszty w wysokości 50,00 euro. Scandlines zastrzegają sobie dochodzenie zapłaty znacznie wyższych nakładów lub odszkodowania za znacznie wyższą szkodę. Właściciel zwierzęcia może wykazać, że Scandlines nie powstały w ogóle żadne koszty lub powstałe nakłady względnie szkody były znacznie niższe.

 

13.7 Właściciel zwierzęcia odpowiada zgodnie z przepisami ustawowymi za zanieczyszczenia i szkody spowodowane przez zwierzę na promie i jego urządzeniach oraz za szkody wyrządzone innym pasażerom. Mniejsze zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzę na promie właściciel zwierzęcia może natychmiast sam usunąć; w przypadku, gdy właściciel zwierzęcia nie usunie zanieczyszczeń natychmiast i/lub dokona tego niewłaściwie, Scandlines naliczą właścicielowi zwierzęcia koszty sprzątania w wysokości co najmniej 30,00 euro. Właściciel zwierzęcia może wykazać, że Scandlines nie powstały w ogóle żadne koszty lub powstałe nakłady względnie szkody były znacznie niższe.

 

14. Przewóz bagażu i ładunku specjalnego

 

14.1 Bagaż podręczny i typowy bagaż podróżny, który ma pasażer wewnątrz pojazdu lub na pojeździe, w swojej kabinie lub inaczej w swoim posiadaniu, sprawuje nad nim pieczę i nadzór (dalej "bagaż podróżny"), przewożony jest bez odrębnej opłaty. Scandlines zalecają oznakowanie bagażu podręcznego danymi kontaktowymi pasażera. Przewóz bagażu i/lub ładunku specjalnego bez osoby towarzyszącej (dalej „posiadacz”) jest wykluczony.

 

14.2 Wykluczony jest przewóz bagażu podróżnego i/lub ładunku specjalnego, w tym broni palnej i amunicji, który według prawa niemieckiego lub prawa kraju zaokrętowania bądź portu docelowego narusza ustawy lub przepisy.

 

14.3 Nie przewozi się większego bagażu, towarów przestrzennych oraz wszelkiego rodzaju ładunków (dalej „ładunki specjalne”) chyba, że Scandlines wyraziły pisemną zgodę na ich przewóz.

 

14.4 Zwłoki przewożone są tylko w pojazdach i wyłącznie wtedy, gdy spełnione są zarówno przepisy ustawowe dotyczące przewozu zwłok kraju zaokrętowania i portu docelowego, jak i regulacje Międzynarodowej umowy o przewozie zwłok z dnia 10 lutego 1937 r.

 

14.5 Prawo do przewozu broni palnej i/lub amunicji zachodzi wyłącznie w stosunku do przedmiotów zgłoszonych odpowiednio przed rozpoczęciem podróży oraz tylko wtedy, gdy kierownictwo statku lub upoważniony do tego przez nie personel przy rozpoczęciu podróży wyraźnie wyrazi zgodę na przewóz broni palnej i/lub amunicji. Zgoda może zostać uzależniona od tego, czy posiadacz odda broń palną i/lub amunicję kierownictwu statku na przechowanie. Powstałe w związku z tym koszty pokrywają Scandlines. Jeżeli broń palna i/lub amunicja znajdzie się na pokładzie, a nie zostanie spełniony obowiązek zgłoszenia albo bez zgody kierownictwa statku lub upoważnionego do tego przez nie personelu, to kierownictwo statku może ją przejąć na przechowanie i/lub w każdej chwili oraz w dowolnym miejscu wyokrętować, zniszczyć lub unieszkodliwić w inny sposób. Dalsze prawa kierownictwa statku wynikające z (por. punkt 10 i 19 niniejszych Ogólnych warunków przewozu) i przepisów prawa pozostają nienaruszone. Za przechowanie niezgłoszonej broni palnej i/lub amunicji Scandlines naliczają posiadaczowi koszty w wysokości 50,00 euro, o ile nie powstaną znacznie wyższe nakłady lub szkody. Posiadacz może wykazać, że Scandlines nie powstały w ogóle żadne koszty lub powstałe nakłady wzgl. szkody były znacznie niższe.

 

14.6 Posiadacz odpowiada wobec Scandlines i innych pasażerów za szkody powstałe Scandlines i/lub innym pasażerom spowodowane przez rzeczy wprowadzone przez posiadacza na pokład, w tym bagaż i ładunki specjalne, na podstawie przepisów ustawowych.

 

14.7 Linie Scandlines, kierownictwo statku lub inni pełnomocnicy Scandlines mają prawo dokonać wyrywkowego przeszukania bagażu i ładunku specjalnego.

 

14.8 Bagaż podróżny i/lub ładunek specjalny pozostawiony przez pasażera na pokładzie i znaleziony przez Scandlines, Scandlines przejmują na przechowanie za stosowną opłatą oraz za zwrotem swoich nakładów i przekazują go w macierzystym porcie danego statku. Scandlines mają prawo przeszukać bagaż podróżny i/lub ładunek specjalny i/lub złożyć go u podmiotów trzecich. Znalezienie i wzięcie na przechowanie Scandlines zgłoszą pod adresem wskazanym na oznakowaniu umieszczonym na bagażu podróżnym lub na ładunku specjalnym. Scandlines lub podmioty trzecie, u których ładunek specjalny został złożony, odpowiadają tylko za rażące niedbalstwo i zamierzone działanie ich ustawowych przedstawicieli, pracowników lub osób, którym powierzono wykonanie określonych prac. Pasażer (posiadacz) może domagać się wydania pozostawionego bagażu / ładunku specjalnego na piśmie, udowadniając swoje uprawnienia tylko w terminie zawitym trzech miesięcy po swoim przybyciu do portu docelowego. Po upływie tego terminu Scandlines mogą postępować z bagażem podróżnym lub ładunkiem specjalnym zgodnie ze swoim uznaniem.

 

 

15. Zachowanie na pokładzie; dowództwo

 

15.1 Podczas przewozu pasażer powinien zachowywać się w taki sposób, jaki nakazuje bezpieczeństwo i porządek ruchu promów, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo własne i pozostałych pasażerów. Statkiem dowodzi najwyższy stopniem kapitan, który posiada kompetencje w podejmowaniu decyzji dotyczących bezpieczeństwa na statku i reagowania w nagłych przypadkach. Pasażer ma obowiązek przestrzegać poleceń wydawanych przez kierownictwo statku i jego pełnomocników. W razie naruszenia obowiązku zachowania Scandlines mają prawo do podjęcia działań, mających na celu zapobieżenie takiemu zachowaniu, włącznie z aresztowaniem pasażera z polecenia kapitana lub jego pełnomocników aż do dopłynięcia do kolejnego (także pozaplanowego) portu. Dotyczy to także sytuacji związanych z bezpieczeństwem lub ochroną samego pasażera lub innych pasażerów, z uwzględnieniem zapewnienia zgodnego z regulaminem przewozu statkiem. Scandlines może odmówić dalszego przewozu i złożyć doniesienie o przestępstwie w związku z zachowaniem pasażera na pokładzie.

 

15.2. Na pokładzie obowiązuje zakaz spożywania wniesionych napojów alkoholowych.

 

16. Odpowiedzialność

 

16.1 Informacje ogólne

 

16.1.1 Odpowiedzialność Scandlines w żadnym przypadku nie przekracza wysokości udowodnionej szkody. W przypadku współwiny poszkodowanego stosuje się przepisy właściwego prawa w zakresie wykluczenia lub zmniejszenia obowiązku wypłaty odszkodowania w sytuacji przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody.

 

16.1.2 Scandlines ponoszą odpowiedzialność za szkody pośrednie lub szkody następcze tylko wtedy, gdy zostały one spowodowane przez rażące niedbalstwo lub umyślnie działanie. Wykluczone są roszczenia za bezużytecznie spędzony czas urlopu. Postanowienia rozporządzenia (WE) 392/2009 pozostają nienaruszone.

 

16.1.3 Jeśli nie wskazano wyraźnie inaczej, żadne postanowienie niniejszych warunków przewozu nie oznacza rezygnacji Scandlines lub ich przewoźników dokonujących przewozu lub działających na jej rzecz pracowników i pełnomocników, z wyłączeń lub ograniczeń naszej odpowiedzialności przewidzianych w rozporządzeniu (WE) 392/2009 lub odpowiednich przepisach prawa.

 

16.1.4 Scandlines nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które wynikają z wykonania przez nas krajowych przepisów wzgl. z nieprzestrzegania przez pasażera obowiązków z nich wynikających.

 

16.1.5 Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Scandlines obowiązują odpowiednio w stosunku do naszych pracowników lub pełnomocników a także naszych ustawowych przedstawicieli, pracowników i osób, którym powierzono wykonanie określonych prac.

 

16.2 Odpowiedzialność z tytułu szkód na osobach i/lub szkód materialnych; udział własny

 

16.2.1 W razie strat wynikających ze śmierci pasażera lub szkody na jego osobie oraz w razie utraty lub uszkodzenia bagażu, w tym pojazdu pasażera w ramach rejsu po morzu, Scandlines odpowiadają zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE) 392/2009 z uwzględnieniem obowiązujących je ograniczeń odpowiedzialności, z następującymi zastrzeżeniami: w przypadku uszkodzenia pojazdu Scandlines odpowiadają wyłącznie przy potrąceniu udziału własnego pasażera w wysokości 330 jednostek rozrachunkowych[1], a w przypadku utraty lub uszkodzenia innego bagażu pasażera przy potrąceniu udziału własnego w wysokości 149 jednostek rozrachunkowych. Kwoty te zostaną potrącane od sumy odszkodowania. Ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują, jeśli zostanie udowodnione, że szkoda była wynikiem działania lub zaniechania Scandlines, mającego na celu umyślne spowodowanie szkody lub powstała przez lekkomyślne działanie ze świadomością prawdopodobieństwa powstania szkody. Działający na rzecz Scandlines lub przewoźnika dokonującego przewozu pracownik lub pełnomocnik nie jest uprawniony do korzystania z prawa do ograniczenia odpowiedzialności jeśli zostanie udowodnione, że szkoda była wynikiem jego działania lub zaniechania, mającego na celu umyślne spowodowanie szkody lub powstała przez lekkomyślne działanie ze świadomością prawdopodobieństwa powstania szkody.

 

16.2.2 W przypadku przewozów podróżujących po morzu, które nie podlegają pod zakres obowiązywania rozporządzenia (WE) 392/2009, które nie dotyczą narażenia życia, obrażeń ciała ani uszczerbków na zdrowiu, które nie dotyczą istotnych obowiązków związanych z umową o przewóz oraz które nie wynikają z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania Scandlines, ich ustawowych przedstawicieli, pracowników lub osób którym powierzono wykonanie określonych prac, odpowiedzialność Scandlines jest ograniczona do rekompensaty typowych dla umowy, przewidywanych szkód.

 

16.3 W ramach przewozu kolejowo-morskiego odnośnie odpowiedzialności wobec pasażera z tytuły szkód na osobach i/lub szkód materialnych, których dozna pasażer na skutek wypadku związanego z ruchem kolejowym podczas pobytu w wagonie kolejowym, podczas wsiadania lub wysiadania z wagonu kolejowego (art. 33 §2 CIV), zastosowanie znajdują wyłącznie przepisy konwencji COTIF/CIV (konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami/ międzynarodowej konwencji o przewozie bagażu i osób koleją).

 

 

17. Roszczenia z tytułu opóźnienia lub anulowania przewozów

 

17.1 Scandlines ma prawo anulować rejsy w przypadku niesprzyjających warunków żeglugowych i atmosferycznych, jak na przykład za wysoki lub zbyt niski stan wody, sztorm, oblodzenie lub zagrożenie zamarznięciem portu (zaokrętowania lub docelowego) i tras rejsu, w przypadku zaistniałej z innych powodów niemożności zawinięcia do portu (zaokrętowania lub docelowego) i korzystania z tras morskich, działania siły wyższej, niebezpieczeństwa epidemii, zagrożenia zamachem terrorystycznym lub w przypadku awarii statków z przyczyn niezależnych od Scandlines.

 

17.2 Podane przez Scandlines w rozkładach rejsów godziny wypłynięć i przypłynięć są danymi wynikającymi z praktycznego doświadczenia, które ze względu na nieprzewidywalność ruchu morskiego nie mogą być gwarantowane i nie stanowią części umowy o przewóz. Scandlines dokonają wszelkich starań, aby uniknąć opóźnień i anulowania rejsów, jednak godziny wypłynięć i przypłynięć mogą ulegać zmianom np. w wyniku niesprzyjających warunków żeglugowych i atmosferycznych. W razie zmian, które nie nastąpiły z winy Scandlines, pasażer nie jest uprawniony do zażądania odszkodowania.

 

17.3 Roszczenia pasażera z tytułu opóźnienia / anulowania przysługują zgodnie z rozporządzeniem (UE) 1177/2010. W przypadku anulowania lub opóźnienia rejsu powodującego konieczność jednego noclegu lub więcej lub pobytu dłuższego nieplanowanego przez pasażera w myśl rozporządzenia (UE) 1177/2010, całkowite koszty zakwaterowania na lądzie - z wyłączeniem kosztów przewozu z terminala portowego do miejsca noclegowego - wynoszą do 80,00 euro dla pasażera za jedną noc przez maksymalnie trzy noce (art. 17 ust. 2 rozporządzenia (UE) 1177/2010).

 

17.4 W przypadku roszczeń zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) 1177/2010 Scandlines nie wypłaca odszkodowania w kwocie mniejszej niż 6,00 euro (art. 19 ust. 6, pkt. 2 rozporządzenia (UE) 1177/2010).

 

18. Anulowanie rezerwacji przez podróżnego / zwrot ceny biletu

 

18.1 W razie anulowania rezerwacji / niestawienia się pasażera do przewozu Scandlines są upoważnione do zażądania opłaty za przewóz - z odliczeniem zaoszczędzonych kosztów lub/i takich kosztów, które Scandlines zyskało poprzez inne wykorzystanie swoich pracowników. Odstępstwa od tych przepisów mogą wynikać z poszczególnych taryf zgodnie z warunkami dotyczącymi produktów i taryf. Mają one pierwszeństwo przed postanowieniem w punkcie 18.1, o ile zawierają stosowne szczególne regulacje.

 

18.2 Jeśli biuro podróży pośredniczyło w zawieraniu umowy o przewóz między Scandlines a pasażerem, w razie wypowiedzenia pasażer dochodzi roszczenia o zwrot wobec biura podróży, które roszczenie to realizuje w porozumieniu ze Scandlines. Jeśli procedura ta utrudniać będzie podróżnemu dochodzenie roszczenia, wówczas będzie on mógł je dochodzić bezpośrednio i w formie pisemnej wobec Scandlines.

 

18.3 Zwroty za bilety na prom, które zostały zakupione za „punkty” zgodnie z programem członkowskim Scandlines, dokonywane są przy uwzględnieniu warunków członkostwa danego programu.

 

18.4 Zwroty za bilety na prom, które zostały zapłacone kartą kredytową, dokonywane są w formie przelewu na rachunek karty kredytowej, która została użyta podczas płatności, i w tej samej walucie. Kwota zapisana na rachunku karty kredytowej może się różnić od kwoty zwrotu w wyniku przeliczeń i opłat nałożonych przez przedsiębiorstwo obsługujące kartę kredytową. Różnice te nie uzasadniają prawa do zwrotu wobec Scandlines.

 

18.5. We wszystkich pozostałych przypadkach zwrot pieniędzy odbywa się na konto bankowe. Wypłacenie w kasie lub w dziale obsługi klienta jest wykluczone.

 

18.6. Scandlines może odmówić zwrotu, jeśli wniosek o zwrot wpłynie później niż sześć miesięcy od daty wygaśnięcia okresu ważności.

 

18.7. Scandlines zastrzega sobie prawo do odmówienia pasażerowi zwrotu za bilet na prom, który pasażer przedłożył władzom danego kraju jako dokument potwierdzający zamiar opuszczenia kraju, chyba że pasażer udowodni, że jest uprawniony do pozostania w tym kraju lub opuści go za pośrednictwem innego przewoźnika.

 

19. Brak przewozu przez Scandlines

 

19.1 Scandlines może odmówić przewozu lub dalszego przewozu pasażera, jeśli pasażer:

 

19.1.1 nie spełnia wymaganych w kraju docelowym postanowień i przepisów dotyczących wjazdu na teren danego kraju (w tym postanowień dotyczących wwożenia zabranych w podróż zwierząt) patrz punkt 12 i 15 niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu;

 

19.1.2 nie może podróżować w związku z ogólnym stanem zdrowia, chorobą zakaźną, ułomnością lub z innych powodów i/lub zagraża zdrowiu lub bezpieczeństwu innych podróżujących w stopniu większym niż nieznaczny;

 

19.1.3 jest zdany na osobę towarzyszącą, jednak podróżuje bez takiej osoby, patrz punkt 14 niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu;

 

19.1.4 w momencie rozpoczęcia podróży nie zapłacił jeszcze bądź nie zapłacił w całości opłaty za przewóz danym rejsem i nie dokona natychmiastowej zapłaty należnej jeszcze kwoty; prawa z tytułu § 323 BGB (niemiecki kodeks cywilny) pozostają nienaruszone, odnośnie płatności patrz punkt 3.2 niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu;

 

19.1.5 podał fałszywe lub niepełne dane dotyczące cech rodzaju i typu posiadanego pojazdu, przez co pojazd został przyporządkowany nieprawidłowo do niższej taryfy według cennika Scandlines, patrz punkt 13 niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu;

 

19.1.6 podał fałszywe lub niepełne dane dotyczące wymiarów, masy i ilości ładunku specjalnego i między innymi na tym opierała się zgoda Scandlines na przewiezienie go na uzgodnionych warunkach, patrz punkt 16 niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu;

 

19.1.7 przez uporczywe nieprzestrzeganie przepisów dotyczących przewozu zwierząt, bagażu podróżnego i/lub ładunku specjalnego i/lub wielokrotne niestosowanie się do zarządzeń kierownictwa statku lub innych pełnomocników Scandlines w niemałym stopniu zagroził bezpieczeństwu innych pasażerów, patrz punkt 11 niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu;

 

19.1.8 odmówił przeprowadzenia określonych ustawowo lub urzędowo środków bezpieczeństwa / rewizji / kontroli zarówno na terenie danego portu jak i na pokładzie statku.

 

19.1.9 Scandlines może ponadto odmówić przewozu z innych powodów - związanych z osobą pasażera bądź jego zachowaniem (np. znaczna nietrzeźwość, awanturowanie się), albo posiadanym przez niego bagażem - a zwłaszcza gdy dalszy przewóz zagroziłby bezzakłóceniowej pracy promu (patrz punkt 10 niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu) lub gdy

 

19.1.10 w chwili zawarcia umowy o przewóz podał fałszywe dane dotyczące wieku dziecka lub osoby małoletniej podróżującej samodzielnie, a decyzja Scandlines o przewozie pasażera na uzgodnionych warunkach także opierała się na tych danych (patrz punkt 12 niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu), lub gdy pasażer

 

19.1.11. przed dokonaniem rezerwacji przewozu został wcześniej poinformowany według słusznego uznania Scandlines na piśmie, że od tej chwili Scandlines nie będzie przewozić pasażera, ponieważ naruszył on podczas wcześniejszego przewozu jeden z powyższych punktów, w szczególności punkt 19.1.9, i z tego względu przewóz jest niewykonalny.

 

19.2. W razie odmówienia przez Scandlines (dalszego) przewozu pasażera z wyżej wymienionych powodów, kierownictwo statku lub inni pełnomocnicy Scandlines mogą usunąć pasażera z pokładu na jego koszt w najbliższym (również pozaplanowym) porcie (obowiązuje odpowiednio punkt 18.1).

 

19.3. Ewentualne inne roszczenia odszkodowawcze Scandlines z tytułu szkód lub poniesionych nakładów wynikające - w szczególności, lecz nie ograniczając się do punktów 9 (przepisy wjazdowe), 13 (zwierzęta domowe) i 14 (bagaż podróżny) niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu - pozostają nienaruszone.

 

 

20. Przedawnienie

 

20.1 Wszystkie roszczenia pasażera wobec Scandlines, zwłaszcza roszczenia odszkodowawcze z tytułu śmierci lub uszkodzenia ciała pasażera lub utraty bądź uszkodzenia bagażu podróżnego w myśl rozporządzenia (WE) nr 392/2009 ulegają przedawnieniu zgodnie z przepisami artykułu 16 tego rozporządzenia.

 

20.2 Wszystkie pozostałe roszczenia pasażera z tytułu poniesionych szkód, z wyjątkiem roszczeń odszkodowawczych z tytułu narażenia życia, obrażeń ciała lub uszczerbków na zdrowiu, wynikających z zamierzonego działania lub rażącego zaniedbania obowiązków przez Scandlines, ulegają przedawnieniu po upływie jednego roku, wraz z końcem roku, w którym powstało roszczenie a pasażer dowiedział się lub powinien się dowiedzieć o okolicznościach potwierdzających roszczenie oraz o osobie dłużnika bez rażącego zaniedbania.

 

21. Stosowane prawo; jurysdykcja; Pozostałe informacje

 

21.1 Stosunek umowny pomiędzy podróżnym a Scandlines o przewóz podlega wyłącznie prawu niemieckiemu.

 

21.2. Dla wszystkich pozwów składanych przez/przeciwko handlowcom w myśl kodeksu handlowego lub osobom prawnym podlegającym prawu publicznemu lub prywatnemu lub osobom, nie posiadającym miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w kraju ani w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub których miejsce zamieszania lub zwykłego pobytu nie było znane w momencie wniesienia pozwu, ustala sięsądy powszechne pierwszej instancji właściwe dla siedziby Scandlines w Hamburgu.

21.3 Informacje dotyczące możliwości składania zażaleń
W przypadku, gdy mają Państwo krytyczne uwagi lub nie są zadowoleni z produktu lub usług dostarczanych przez Scandlines, uwagi należy kierować na piśmie na adres e-mail: customerservice.germany@scandlines.com. Prosimy o podanie dokładnego powodu wraz z miejscem i godziną, a także, o ile istnieje, Państwa numeru rezerwacji.
Komisja Europejska przygotowała platformę internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR), która znajduje się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Scandlines nie jest gotowa ani zobowiązana do rozstrzygania sporów przed organem arbitrażowym konsumentów.

 

21.4. Nagłówki w niniejszych Ogólnych warunkach przewozu mają na celu jedynie zachowanie przejrzystości i nie mają znaczenia dla ich wykładni.

 

Hamburg, 15 lutego 2017

 

 

Powiadomienie pasażera o jego prawach na morzu zgodnie z rozporządzeniem (WE) 392/2009

 Uwaga: Scandlines są zobowiązane zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 392/2009 do udostępnienia podróżującemu niniejszej informacji przed lub w momencie odpłynięcia promu.  Niniejsze rozporządzenie reguluje odpowiedzialność przewoźnika za podróżnych, ich bagaż i pojazdy.

Znajduje ono zastosowanie dla każdego przewozu międzynarodowego (tzn. każdego przewozu, który zgodnie z umową o przewozie rozpoczyna się i kończy w dwóch różnych miastach lub na terenie jednego państwa, jeśli zgodnie z umową o przewozie lub przewidzianą trasą podróży nastąpi zatrzymanie w porcie pośrednim leżącym na terenie innego państwa) oraz dla każdego przewozu drogą morską w obrębie tego samego państwa członkowskiego, jeśli

  • statek płynie pod flagą państwa członkowskiego lub jest zarejestrowany w państwie członkowskim,
  • umowa o przewóz została zawarta w państwie członkowskim lub
  • zgodnie z umową o przewozie miejsce rozpoczęcia lub miejsce docelowe leży na terenie państwa członkowskiego.

 

   Roszczenia o odszkodowanie z tytułu śmierci lub szkody na osobie

 

W razie strat wynikających ze śmierci pasażera lub szkody na jego osobie spowodowanych wypadkiem morskim[2] granica odpowiedzialności przewoźnika wobec jednego pasażera nie przekracza 250 000 jednostek rozrachunkowych[3], chyba że przewoźnik udowodni, że wypadek ten nastąpił w skutek działań wojennych, działań nieprzyjacielskich, wojny domowej, powstania lub nadzwyczajnej, nieuniknionej i nieuchronnej klęski żywiołowej lub był wynikiem umyślnego działania ze strony osób trzecich. Jeżeli straty przekraczają powyższą granicę, przewoźnik ponosi również odpowiedzialność w zakresie, w jakim ją przekroczą, chyba że udowodni, że do wypadku, który spowodował straty, nie doszło z jego winy.

 

Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za straty wynikające ze śmierci pasażera lub szkody na jego osobie, niespowodowane wypadkiem żeglugowym, jeżeli do wypadku, który spowodował straty, doszło z winy przewoźnika. Ciężar udowodnienia winy lub niedbalstwa spoczywa na powodzie.

 

Odpowiedzialność przewoźnika w przypadku śmierci lub szkody na osobie ograniczona jest do 400 000 jednostek rozrachunkowych wobec jednego pasażera w każdym odrębnym przypadku.

 Wypłata zaliczki

W przypadku gdy śmierć lub szkoda na osobie pasażera nastąpiły wskutek wydarzenia na statku, przewoźnik wypłaca zaliczkę w terminie 15 dni od ustalenia tożsamości osoby uprawnionej do odszkodowania wystarczającą na pokrycie niecierpiących zwłoki potrzeb finansowych proporcjonalnie do odniesionej szkody. W przypadku śmierci zaliczka wynosi co najmniej 21 000 euro. Wypłata zaliczki nie stanowi uznania odpowiedzialności.

W przypadku, gdy odbiorca wypłaconej zaliczki nie był uprawniony do odszkodowania lub jeżeli szkoda powstała w wyniku działań wojennych lub klęski żywiołowej względnie została spowodowana przez osoby trzecie lub przez kontaminację radioaktywną, broń chemiczną, biologiczną, biochemiczną lub elektromagnetyczną względnie przez atak hackera, otrzymaną zaliczkę należy zwrócić. Jeżeli śmierć pasażera lub szkoda na jego osobie spowodowane zostały z własnej winy lub częściowo z własnej winy, wypłaconą zaliczkę należy zwrócić całkowicie lub częściowo na rzecz przewoźnika.

 

 Opóźnienia w przewozie bagażu / utraty lub uszkodzenia bagażu lub pojazdów, bagażu podręczny

Przewoźnik odpowiada za szkodę powstałą wskutek utraty lub uszkodzenia bagażu podręcznego tylko w przypadku winy; wina przewoźnika opiera się w przypadku wypadku na morzu tylko na przypuszczeniu; przypuszczenie to może być obalone przez przewoźnika. Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu utraty lub uszkodzenia bagażu podręcznego ograniczona jest w każdym przypadku do 2250 jednostek rozrachunkowych na jednego pasażera za jeden przewóz.

Przewoźnik ponosi odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia innego bagażu niż bagaż podręczny, chyba że udowodni, że szkody te nie powstały z jego winy. Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu utraty lub uszkodzenia bagażu innego niż podręczny ograniczona jest w każdym przypadku do 3375 jednostek rozrachunkowych na jednego pasażera za jeden przewóz.

Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu utraty lub uszkodzenia pojazdów łącznie z całym bagażem przewożonym w nich lub na nich, ograniczona jest w każdym przypadku do 12 700 jednostek rozrachunkowych na jeden pojazd za jeden przewóz.

Przewoźnik nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych, złota, srebra, biżuterii, ozdób, dzieł sztuki lub innych kosztowności, z wyjątkiem sytuacji, gdy te kosztowności zostały przekazane przewoźnikowi do depozytu w celu przechowania.

Przewoźnik i pasażer mogą uzgodnić, że odpowiedzialność przewoźnika będzie podlegać potrąceniu nieprzekraczającemu 330 jednostek rozrachunkowych w razie uszkodzenia pojazdu i nieprzekraczającemu 149 jednostek rozrachunkowych na pasażera w razie utraty lub uszkodzenia innego bagażu, które to kwoty będą potrącane od należności za utratę lub uszkodzenie.

 Reklamacja w przypadku bagażu podróżnego

Pasażer powinien zawiadomić w formie pisemnej przewoźnika w przypadku uszkodzenia, opóźnienia, utraty lub zniszczenia bagażu podróżnego. W razie widocznego uszkodzenia bagażu podręcznego szkodę należy zgłosić przed opuszczeniem statku przez pasażera lub w trakcie tej czynności, w przypadku innego bagażu przed jego odbiorem lub w trakcie. W razie uszkodzenia bagażu, które nie jest widoczne, lub utraty bagażu należy zgłosić szkodę w ciągu piętnastu dni od dnia opuszczenia statku lub odbioru bagażu albo od dnia, w którym taki odbiór bagażu powinien był nastąpić. Zawiadomienie w formie pisemnej nie jest konieczne, gdy stan bagażu w czasie jego przyjmowania był przedmiotem wspólnych oględzin lub inspekcji.

W przypadku niedotrzymania tych terminów przypuszcza się, że pasażer otrzymał swój bagaż w stanie nieuszkodzonym.

 

 Współwina

Jeżeli przewoźnik udowodni, że śmierć pasażera lub szkoda na jego osobie względnie utrata lub uszkodzenie jego bagażu powstała wskutek działania lub zaniechania pasażera, wezwany sąd może stosownie do prawa przewoźnika zwolnić go całkowicie lub częściowo z jego odpowiedzialności.

 Dochodzenie roszczeń wobec ubezpieczyciela

Możliwe jest dochodzenie roszczeń o odszkodowanie przez ubezpieczalnię lub inną osobę udzielającą zabezpieczenia finansowego do sumy nieprzekraczającej 250 000 jednostek rozrachunkowych wobec jednego pasażera w każdym odrębnym przypadku.

 Okres przedawnienia

Każde powództwo o odszkodowanie z tytułu śmierci pasażera lub szkody na jego osobie albo utraty lub uszkodzenia bagażu ulega przedawnieniu z upływem dwóch lat. Rozpoczęcie okresu przedawnienia może się różnić w zależności od roszczenia.        

 [1]„Jednostka rozrachunkowa” oznacza specjalne prawo ciągnienia Międzynarodowego Funduszu Walutowego i stanowi sztuczną jednostkę walutową. Wartość Euro w stosunku do specjalnego prawa ciągnienia jest ustalana zgodnie z metodą wyceny, którą stosuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy w dniu zakończenia przewozu/przybycia do portu docelowego do celów przeprowadzania swoich operacji i transakcji, por. art. 9 załącznika I do rozporządzenia (WE) 392/2009.

[2] W rozumieniu niniejszego rozporządzenia wypadek morski oznacza zatonięcie statku, wywrócenie do góry dnem, zderzenie się lub wejście na mieliznę statku, wybuch lub pożar na statku lub uszkodzenie statku.

[3]W rozumieniu niniejszego rozporządzenia jednostka rozrachunkowa oznacza specjalne prawo ciągnienia Międzynarodowego Funduszu Walutowego i stanowi sztuczną jednostkę walutową.