Left navigation


Rozporządzenie UE 1177/2010

zgodnie zart.23 ust. 1 rozporządzenia (WE) 1177/2010:

Prawa osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się

Aby

 • spełniać obowiązujące wymogi w zakresie bezpieczeństwa, lub
 • jeśli ze względu na typ konstrukcji statku pasażerskiego albo infrastrukturę i wyposażenie portu, łącznie z terminalami portowymi, nie jest możliwe bezpieczne lub technicznie wykonalne przeprowadzenie zaokrętowania, wyokrętowania lub przewozu takiej osoby,

przewoźnicy, biura podróży i organizatorzy wycieczek mogą odmówić osobie niepełnosprawnej lub osobie ograniczonej ruchowo przyjęcia rezerwacji, wystawienia lub wydania biletu czy też wzięcia tej osoby na pokład statku.

Warunkiem podjęcia odpowiednich działań przez przewoźnika i operatora terminalu na podstawie art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1177/2010, mających na celu udzielenie pomocy niepełnosprawnym i osobom ograniczonym ruchowo jest

 • posiadanie potwierdzonej rezerwacji podróży, oraz
 • zgłoszenie przewoźnikowi lub operatorowi terminalu konieczności udzielenia pomocy takiej osobie nie później niż 48 godzin przed czasem, w którym ta pomoc jest potrzebna, i
 • stawienie się tej osoby w porcie bądź w wyznaczonym miejscu zbiórki uczestników imprezy turystycznej w czasie podanym do wiadomości pisemnie przez przewoźnika, nie późniejszym niż 60 minut przed oficjalnym czasem zaokrętowania lub
 • jeśli nie podano żadnego oficjalnego czasu zaokrętowania, najpóźniej 60 minut przed czasem rozpoczęcia rejsu zgodnym z rozkładem rejsów. 

Prawa ogółu pasażerów w przypadku przerwania podróży

1. Opóźnienie wynoszące więcej niż 90 minut lub odwołanie rejsu:

a) Świadczenie pomocy: W odpowiedniej proporcji do czasu oczekiwania - dostarczanie bezpłatnych przekąsek, posiłków lub napojów orzeźwiających, o ile są dostępne lub jest możliwość ich nabycia.

Prawa do świadczonej pomocy nie posiadają jednak:

 • pasażerowie posiadający bilety z otwartą datą wyjazdu, dopóki nie zostanie ustalony czas rozpoczęcia rejsu, lub
 • pasażerowie, którzy przed zakupem biletu zostalipoinformowani o opóźnieniu / odwołaniu rejsu  lub  
 • gdy winę za opóźnienie / odwołanie rejsu ponosi pasażer.

b) Zrealizowanie w inny sposób przewozu do celu podróży uzgodnionego w umowie przewozowej na porównywalnych warunkach, możliwie jak najwcześniej i bez dopłaty do ceny, lub

c) Zwrot ceny rejsu i ew. jak najwcześniejszy bezpłatny przewóz powrotny do miejsca rozpoczęcia rejsu określonego w umowie przewozowej.

Prawo do innego przewozu, zwrotu ceny przejazdu lub bezpłatnego przewozu powrotnego nie przysługuje jednak

 • pasażerom posiadającym bilety z otwartą datą wyjazdu, dopóki nie zostanie ustalony czas rozpoczęcia rejsu.

2. Opóźnienie lub odwołanie rejsu, które powoduje konieczność pozostania na jedną lub kilka nocy lub przedłużenie pobytu planowanego przez pasażerów:

a) tak jak w punkcie 1. a), i

b) o ile jest to wykonalne w praktyce, zapewnienie odpowiedniego bezpłatnego zakwaterowania na pokładzie lub na lądzie oraz transportu pomiędzy terminalem portowym a miejscem zakwaterowania. Te roszczenia nie przysługują, jeżeli

 • rejs opóźnił się / został odwołany z powodu warunków pogodowych.

Łączne koszty zakwaterowania na lądzie mogą zostać ograniczone do kwoty 80 EUR za osobonocleg oraz do maksymalnie trzech nocy.

c) tak jak w punkcie 1. b) lub

d) jak w punkcie 1. c).

Żadne z powyższych roszczeń nie należą się jednak:

 • pasażerom posiadającym  bilety z otwartą datą wyjazdu, dopóki nie zostanie ustalony czas rozpoczęcia rejsu, lub
 • pasażerom, którzy przed zakupem biletu zostali poinformowani o opóźnieniu / odwołaniu rejsu , lub
 • jeśli opóźnienie / odwołanie rejsu nastąpiło z winy pasażera .

3. Opóźnienie w dotarciu do celu podróży:

W razie opóźnienia w dotarciu do celu podróży wynoszącego > 1 godzinę w przypadku planowanego czasu podróży do 4 godzin, pasażer ma prawo do odszkodowania w wysokości wynoszącej co najmniej 25% ceny rejsu. Jeżeli opóźnienie jest dwa razy większe niż czasy podane, wysokość odszkodowania wynosi 50% ceny rejsu.

Roszczenie o odszkodowanie nie przysługuje jednak:

 • pasażerom posiadającym bilety z otwartą datą wyjazdu, dopóki nie zostanie ustalony czas rozpoczęcia rejsu, lub
 • pasażerom, którzy przed zakupem biletu zostali poinformowani o opóźnieniu / odwołaniu rejsu , lub
 • rejs  opóźnił się / został odwołany z powodu warunków pogodowych lub
 • jeśli opóźnienie / odwołanie rejsu zostało spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami.

Szczegółowe informacje:

Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia (WE) nr 1177/2010 otrzymacie Państwo od właściwego krajowego organu wykonawczego pod numerem telefonu 00 800 67891011 albo e-mailem, pisząc na adres: mail@europe-direct.cec.eu.int lub mail@europe-direct.ec.europa.eu

Tutaj można pobrać wydanie na rozporządzenie UE 1177/2010 w formacie PDF