Left navigation


Warunki przewozu - Obowiązuje od 1 maja 2015

Ogólne warunki przewozu osób Scandlines Deutschland GmbH

Pobierz tutaj warunki przewozu oraz zasady taryfowe na rok w formacie PDF


Ogólne warunki przewozu Scandlines Deutschland GmbH

§ 1 Uwagi wstępne

(1) Przedmiotem niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu jest umowa o przewóz osób podróżujących indywidualnie lub grupowo zawierana między Scandlines Deutschland GmbH (dalej zwana „Scandlines“) a pasażerem1. Dla osób podróżujących grupowo wraz ze świadczeniami obcymi zabukowanymi przez firmę Scandlines obowiązują dodatkowo Ogólne Warunki Podróży dla wycieczek grupowych, mające pierwszeństwo w przypadku sprzeczności z niniejszymi warunkami przewozu. Zakres zastosowania niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu obejmuje przewóz pasażerów z pojazdami, o ile są to pojazdy, których rodzaje są wyszczególnione w cennikach firmy Scandlines obowiązujących w chwili zawarcia umowy o przewóz oraz o ile są one urzędowo dopuszczone do uczestniczenia w międzynarodowym ruchu drogowym (zwane dalej „pojazdami”). Ponadto zakres obowiązywania niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu obejmuje przewóz pasażerów ze zwierzętami domowymi, bagażem podróżnym i/lub innymi ładunkami. Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu znajdują zastosowanie również dla umów o przewóz między pasażerem a Scandlines dotyczących biletów kombinowanych na prom, w których usługi Scandlines łączone są z usługami innych armatorów w jeden jednolity pakiet usług.

(2) Za wyjątkiem kwestii odpowiedzialności cywilnej wobec pasażerów za szkody, które poniesie pasażer w związku z ruchem kolejowym, kolejowo-morski przewóz pasażerów odbywa się według przepisów niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu.

Ogólne Warunki Przewozu wywieszone są w centrach obsługi klienta Scandlines i można otrzymać ich egzemplarz na życzenie. Ponadto Ogólne Warunki Przewozu dostępne są w biurach i agencjach podróży (zwanymi dalej „pośrednikami”) a także można się z nimi zapoznać przy zaokrętowaniu i odprawie biletowej (check-in), na stronie internetowej: www.scandlines.de, jak również w innych materiałach informacyjnych firmy Scandlines. 

§ 2 Zawarcie umowy o przewóz

(1) W celu zawarcia umowy o przewóz pasażer może zwrócić się do firmy Scandlines w formie ustnej, telefonicznej, pisemnej (telefaks i e-mail), przez Internet: www.scandlines.de  lub poprzez pośrednika firmy Scandlines. Firma Scandlines uzna to jako wezwanie do złożenia pasażerowi oferty zawarcia umowy o przewóz. Oferta ze strony firmy Scandlines składana jest zawsze zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Przewozu. 

(2) W ramach postanowień określonych w Federalnej Ustawie o Ochronie Danych Osobowych firma Scandlines jest zawsze upoważniona do uzyskania danych osobowych pasażerów.   

§ 3 Opłata za przewóz, termin płatności

(1) Opłata za przewóz za poszczególny rejs obliczana jest na podstawie taryfy wybranej w dniu rezerwacji lub w dniu zmiany rezerwacji, cen obowiązujących w dniu przejazdu dla wymienionych tras i danych podróży. Warunki dla taryfy „Economy”, Economy EXTRA” i „FLEX” (zwane dalej „taryfami”) opublikowano w aktualnych informacjach dot. taryf. Aktualne ceny są podane także na stronie internetowej: www.scandlines.de lub w centrach obsługi klienta firmy Scandlines. 

(2) Ceny dotyczą wyłącznie biletów kupowanych w Niemczech. Ceny biletów kupowanych w innych krajach, które nie przystąpiły do strefy Euro, na przykład w Danii lub Szwecji, mogą się od nich różnić, ponieważ regulują je cenniki obowiązujące w tych krajach. Jeżeli opłata za bilety dokonywana jest w innej walucie niż waluta krajowa, wówczas przeliczenie na walutę krajową następuje na podstawie obowiązującego w Scandlines kursu wymiany. 

(3) Zobowiązanie do uiszczenia opłaty za przewóz powstaje w chwili zawarcia umowy o przewóz. Jest ona natychmiast wymagalna. W przypadku odstąpienia od umowy, wypowiedzenia umowy, zmiany rezerwacji itp. powstanie roszczenie pasażera do zwrotu opłaty za przewóz bądź jej części, firma Scandlines dokona zwrotu opłaty za przewóz z potrąceniem wszystkich należnych opłat, o ile pasażer przekaże Scandlines numer odpowiedniego konta bankowego. Ze względów technicznych zwrot opłaty może nastąpić najwcześniej 6 tygodni po dokonanej zapłacie. Koszy i opłaty za przekaz bankowy obciążają pasażera, chyba że wbrew § 9 niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu odpowiedzialność za przyczynę zwrotu ponosi firma Scandlines. Kwoty w wysokości 5 euro lub mniejsze nie będą zwracane. 

(4) Przy zaokrętowaniu i odprawie biletowej (check-in) osoby płacące gotówką mogą uiścić opłatę za przewóz w Euro lub w innych wybranych walutach. Przy zaokrętowaniu i odprawie biletowej (check-in) pasażer otrzymuje wiążące informacje o zaakceptowaniu waluty oraz o kursie wymiany waluty obowiązującym w firmie Scandlines. 

§ 4 Bilet na prom; kontrole bezpieczeństwa

(1) Na podstawie umowy o przewóz Scandlines wystawia pasażerowi dokument przewozu. Dokument przewozu obowiązuje tylko w podanym na nim dniu przewozu (tam i ewentualnie z powrotem). W przypadku innych rejsów nie przysługuje żadne roszczenie o przewóz. Przy wyborze innego rejsu pasażer ma prawo do zmiany rezerwacji w oparciu o obowiązujące warunki taryf, które są istotną częścią niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu i do których się odwołują. Możliwość i skutki zmiany rezerwacji kształtują się według bliższych postanowień Ogólnych Warunków Przewozu odnośnie wypowiedzenia i zmiany rezerwacji ze strony pasażera oraz według poszczególnych warunków taryfowych. Jeżeli Scandlines wydaje bilety bez podania konkretnego dnia przewozu, to pierwszą podróż należy podjąć w przeciągu trzech miesięcy od daty zawarcia umowy o przewóz. Po upływie tego okresu wygasa prawo do przewozu, a pasażer może żądać tylko zwrotu uiszczonej już opłaty za przewóz zgodnie z § 11 (wypowiedzenie przez pasażera). W przypadku wydania biletów na przejazd tam i z powrotem, na których nie jest podana data powrotu, przewóz powrotny musi nastąpić również w przeciągu trzech miesięcy od daty zawarcia umowy przewozu. Po upływie tego okresu wygasa prawo do przewozu powrotnego, a uiszczona opłata za przewóz podlega zwrotowi (o ile zastosowanie tej regulacji jest możliwe, § 11 ust. 3) według przepisów o zwrocie z tytułu niewykorzystanej części usługi Warunki dot. Taryf (§ 11 ust. 3). W przypadku otwartych rejsów powrotnych do rozliczenia opłaty za przewóz zasadniczo stosowana jest w danej kategorii najwyższa z możliwych taryf obowiązująca w okresie ważności biletu. W przypadku zmiany rezerwacji na określony rejs najpóźniej na jeden dzień kalendarzowy przed odpłynięciem promu następuje zwrot różnicy kwot. Zwrot nie przysługuje, gdy zmiana rezerwacji nie nastąpi jeden dzień kalendarzowy przed odpłynięciem promu. 

(2) Czasowe ograniczenia według ustępu 1 niniejszego przepisu nie obowiązują dla wydanych wyraźnie jako "otwarte" biletów na prom, talonów itp., których okres ważności określają regulacje ustawowe. 

(3) Posiłki na promie, które pasażer wykupił przez Internet lub w centrum serwisu Scandlines zostaną włączone do rezerwacji biletu na prom. Gdy podczas odprawy w porcie podróżny przedłoży numer lub potwierdzenie rezerwacji automatycznie otrzyma bon na posiłki. Bon jest środkiem płatniczym za zamówiony wcześniej posiłek na pokładzie i należy okazać go personelowi „Scandlines Buffet”. 

Potwierdzenie rezerwacji lub sam bilet nie będą akceptowane jako środek płatniczy na pokładzie. Zapomniane lub zgubione bony na posiłki nie będą zwracane i niemożliwe jest także otrzymanie wcześniej zarezerwowanego stołu i posiłku na pokładzie bez ważnego bonu.  

Aby możliwe było wykorzystanie zarezerwowanego stołu prosimy podróżnych o zrealizowanie bonu w „Scandlines Buffet” najpóźniej 15 minut po odpłynięciu. Po upływie tego terminu podróżny nie będzie mógł niestety skorzystać z rezerwacji stołu. W takim przypadku podróżny musi stanąć w kolejce i otrzyma następny wolny stół. Bon zachowuje jednak nadal swoją ważność na wykupionym rejsie. 

Ponieważ rezerwacja posiłku na promie stanowi dodatkową usługę w ramach rezerwacji biletu, obowiązują następujące warunki w przypadku zmiany rezerwacji itd.: jeżeli spełnione są warunki zmiany rezerwacji biletu, możliwa jest także zmiana wcześniej zarezerwowanych posiłków. Jeżeli jednak cena posiłku nowej rezerwacji jest wyższa niż w rezerwacji wcześniejszej, podróżny musi zapłacić różnicę w cenie bezpośrednio podczas odprawy w porcie. 

Zmiana rezerwacji zamówionych wcześniej posiłków na promie może zostać dokonana jedynie podczas manualnej odprawy w porcie. Aby otrzymać zwrot pieniędzy wynikający ze zmiany rezerwacji na rejs z tańszymi posiłkami, pasażer powinien skontaktować się pisemnie z centrum serwisowym Scandlines najpóźniej 1 miesiąc po przebytym rejsie. 

Zasadniczo anulowania i zwroty zamówionych wcześniej posiłków są możliwe tylko wtedy, jeżeli pasażer poinformuje centrum serwisowe Scandlines przed rozpoczęciem podróży podanej w potwierdzeniu rezerwacji. 

(4) Przed podjęciem podróży bilet na prom można przenieść na osobę trzecią przez przewłaszczenie (§§ 793, 807 BGB (niemiecki kodeks cywilny). W przypadku biletów promowych na przewóz pojazdów przeniesienie możliwe jest tylko w przypadku pojazdów przyporządkowanych do tej samej kategorii według cenników Scandlines; bilety można przenieść także wówczas, gdy na bilecie podany jest numer rejestracyjny pojazdu. Przy taryfach specjalnych (na przykład taryfach dla dzieci lub studentów) przeniesienie może nastąpić tylko na osoby spełniające warunki taryfy specjalnej. 

(5) W przypadku osób podróżujących grupowo każdy członek grupy ma prawa i obowiązki wynikające z umowy o przewóz. 

(6) Pasażer, a w przypadku osób podróżujących grupowo pilot grupy, ma obowiązek okazać bilet przy przystępowaniu do podróży. 

(7) Nie wystawia się duplikatów utraconych lub zagubionych biletów na prom. Jeżeli jednak pasażer w okresie ważności biletu udowodni, że oryginalny bilet utracił lub zagubił, to po upływie okresu ważności biletu oraz pod warunkiem, że bilet faktycznie nie został wykorzystany, przysługuje mu prawo do zwrotu opłaty za przewóz bez przypadających opłat itd. Obowiązuje to tylko wtedy, gdy o zgubie biletu poinformowano przed planowaną podróżą. Jeżeli o utracie poinformowano przed upływem terminu do anulowania, wliczone zostaną opłaty zgodnie z § 10 (2), jeżeli nie wykorzysta się biletu. 

(8) Niezależnie od dalszych roszczeń z tytułu przewozu pasażer zgadza się wraz z zawarciem umowy o przewóz, że firma Scandlines będzie mogła przeprowadzać kontrolę karty pokładowej oraz dowodu osobistego na terenie portów oraz na statkach Scandlines. Ponadto pasażer wydaje zgodę na przeprowadzenie kontroli pojazdu i bagażu na terenie portu i na statku jak również na rewizję osobistą w przypadku konkretnego wskazania prawa odmowy przejazdu (powody wypowiedzenia umowy o przewóz) lub w przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa oraz zachowania karnego. Pasażer wydaje zgodę, jeżeli firma Scandlines zobowiązana jest przez narodowe i międzynarodowe przepisy bezpieczeństwa w szczególności w celu przestrzegania kodu ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) w przypadku zawyżonego stopnia zagrożenia do przeprowadzenia dalszych kontroli i działań na terenie portu lub na statku. W celu przeprowadzenia kontroli firma Scandlines może posłużyć się odpowiednimi pełnomocnikami.

§ 5 Przewóz pasażerów z pojazdami lub bez pojazdów; świadczenie usług przez podmioty trzecie

(1) Scandlines upoważnione jest do samodzielnego przewozu i wszystkich w związku z tym świadczonych usług, wykorzystując własne lub wyczarterowane statki, bądź przez inne towarzystwa żeglugowe, które są szczegółowo określone w cennikach i rozkładach rejsów.

(2) Prawo do przewozu określonym rejsem promowym przysługuje pasażerowi z pojazdem lub bez pojazdu tylko wtedy, gdy pasażer zarezerwował dla siebie i ewentualnie swojego pojazdu określony rejs promowy, Scandlines pisemnie potwierdził pasażerowi tę rezerwację i zawarte w rezerwacji dane dotyczące rodzaju pojazdu oraz liczby podróżujących osób zgadzają się z faktycznie przewożonym pojazdem i osobami. Jeżeli pasażer i Scandlines nie zawrze między sobą odbiegającej od tego umowy indywidualnej, rezerwacja nie obejmuje żadnego zobowiązania dotyczącego zastosowania statku lub typu statku niewiążąco przewidzianego w rozkładzie rejsów. 

(3) Pasażerowi bez pojazdu nie przysługuje prawo do przewozu określonym rejsem promowym, jeżeli pasażer najpóźniej 15 minut przed planowym odpłynięciem promu nie wejdzie na jego pokład lub - gdy prom przypłynie później, lub gdy za opóźnienie odpowiada Scandlines - nie stawi się na tyle wcześnie, że w normalnych warunkach można byłoby liczyć się z jego punktualnym wejściem na pokład, a w związku z późniejszym dopuszczeniem pasażera zagrożony byłyby bezzakłóceniowy rejs statku promowego. 

(4) Pasażerowi z pojazdem nie przysługuje prawo do przewozu określonym rejsem promowym, gdy pojazd w podanym przez Scandlines czasie przed planowym odpłynięciem promu nie zostanie przygotowany do załadunku w porcie zaokrętowania (zwany dalej "czas stawienia się"). Czasy stawienia się mogą być zróżnicowane w zależności od trasy rejsu; odpowiednie czasy stawienia się dla danej trasy są wpisane do rozkładu rejsów. Warunkiem przygotowania pojazdów jest zakończona odprawa graniczna i celna oraz brak innych leżących w gestii pasażera przeszkód uniemożliwiających natychmiastowy załadunek. 

(5) W stosunku do Scandlines pasażer sam odpowiada za spełnienie obowiązujących go przepisów wjazdowych kraju portu docelowego, za jego bagaż oraz towarzyszące mu osoby małoletnie, zwłaszcza  za posiadanie wymaganych dokumentów tożsamości i/lub wiz oraz nienaruszanie przepisów dotyczących stosunków gospodarczych z zagranicą, celnych, podatkowych, wwozowych, paszportowych i zdrowotnych, włącznie z przepisami regulującymi wwożenie zwierząt domowych i świeżych artykułów spożywczych. W stosunku do pasażera Scandlines ma prawo, lecz nie obowiązek sprawdzenia przed rozpoczęciem podróży, czy pasażer spełnia określone przepisy wjazdowe. 

(6) W przypadku, gdy z powodu niespełnienia przepisów wjazdowych pasażer nie może wjechać na terytorium danego państwa i dlatego płynie dalej lub wraca, Scandlines przysługuje prawo do opłaty za przewóz na tej dodatkowej trasie zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem opłat za przewóz. 

(7) Podczas przewozu pasażer ma się zachowywać tak, jak wymaga tego bezpieczeństwo i porządek ruchu promowego, jego własne bezpieczeństwo oraz wzgląd na innych pasażerów. Pasażer musi stosować się do zarządzeń kierownictwa statku i innych pełnomocników Scandlines (§ 665 HGB (kodeksu handlowego)). Na polecenie kapitana lub sternika pasażer może zostać osadzony w areszcie do czasu dotarcia do najbliższego (również pozaplanowego) portu, jeżeli wymaga tego własne bezpieczeństwo pasażera i/lub bezpieczeństwo innych pasażerów i/lub, jeżeli jest to odpowiedni środek do ochrony uzasadnionych interesów innych pasażerów, które należy uwzględnić zgodnie z ogólnymi zasadami ruchu. 

§ 6 Przewóz dzieci i młodzieży podróżujących samodzielnie

(1) Przewóz podróżujących samodzielnie dzieci w wieku poniżej 14 lat jest wykluczony. Młodzież w wieku od 14 do 17 lat może podróżować samodzielnie, jeżeli na żądanie Scandlines przekazana zostanie pisemna zgoda osoby uprawnionej do sprawowania władzy rodzicielskiej na przewóz oraz na żądanie udowodnione zostanie posiadanie wszystkich innych dokumentów, które ewentualnie są wymagane do wjazdu do kraju portu docelowego. 

(2) Kierownictwo statku lub inny pełnomocnik Scandlines są uprawnieni, lecz nie są zobowiązani, do sprawdzenia przed rozpoczęciem podróży wieku, posiadania pisemnej zgody osoby uprawnionej do sprawowania władzy rodzicielskiej oraz wszystkich innych dokumentów, które są ewentualnie wymagane do wjazdu do kraju portu docelowego. § 5 ust. 6 (dodatkowa opłata za przewóz w przypadku niedoszłego do skutku wjazdu) znajduje odpowiednie zastosowanie dla wysokości roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

§ 7 Przewóz zwierząt domowych; odpowiedzialność cywilna

(1) Przewóz zwierząt domowych bez osób towarzyszących (zwanych dalej "właścicielami zwierząt") jest wykluczony. Wykluczony jest również przewóz zwierząt domowych niespełniających przepisów wjazdowych kraju docelowego (zwłaszcza w przypadku braku zezwoleń na wjazd, oraz świadectw szczepienia i/lub zdrowia). Kierownictwo statku lub inny pełnomocnik Scandlines mają prawo, lecz nie obowiązek, sprawdzić przed rozpoczęciem rejsu, czy spełnione są przepisy wjazdowe. Odpowiednio stosowane są przepisy § 5 ust. 6 (dodatkowa opłata za przewóz w przypadku niedoszłego do skutku wjazdu). 

(2) Żywe zwierzęta domowe przewożone są tylko w pojazdach lub w specjalnych urządzeniach, posiadanych przez pasażera (na przykład przyczepach). W drodze wyjątku, do odwołania przez kierownictwo statku lub innego pełnomocnika Scandlines, małe zwierzęta mogą być przewożone w odpowiednich przenośnych pojemnikach uniemożliwiających ich wydostanie się i/lub na smyczy. W każdym wypadku należy zapewnić, by zabierane w podróż zwierzęta były pod stałym nadzorem właściciela i nie stanowiły zagrożenia dla innych pasażerów. 

(3) Psy towarzyszące osobom niewidomym oraz chorym (psy stosowane w terapii) przewozić można bezpłatnie, bez obowiązku przewożenia w klatce. Zwolnienie z opłaty oraz przewóz promem związany jest z obowiązkiem przedłożenia atestu lekarskiego. Osoby, które zamierzają podróżować z psem towarzyszącym muszą poinformować o tym firmę Scandlines przed podróżą – zwracamy również uwagę na naszą broszurkę „Informacje o prawach pasażera zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1177/2010”. Ponadto zaokrętowanie (check-in) musi nastąpić przynajmniej 60 minut przed planowanym odjazdem. 

(4) Ponadto dla psów na promach (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych i innych psów towarzyszących), o ile nie są one przewożone w pojeździe, przenośnym pojemniku lub – jeśli są dostępne - w udostępnianych przez Scandlines klatkach, zachodzi obowiązek noszenia kagańców zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi, a zwłaszcza rozporządzeniem o posiadaniu i trzymaniu psów (rozporządzenie o właścicielach psów) kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie. W przypadku, gdy w kraju zaokrętowania lub portu docelowego obowiązują bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące obowiązku zakładania kagańca dla psów, przy wyjeździe względnie wjeździe właściciel psa musi je odpowiednio przestrzegać. 

(5) Pobyt zwierząt domowych - za wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych oraz będących w fazie szkolenia psów przewodników osób niewidomych - w restauracji bez pozwolenia kierownictwa statku lub innego pełnomocnika Scandlines jest zabroniony. 

(6) Jeżeli właściciel zwierzęcia wielokrotnie naruszy powyższe warunki przewozu zwierząt na pokładzie promu, a zwłaszcza dotyczące obowiązku trzymania psów na smyczy i zakładania im kagańca, kierownictwo statku lub inny pełnomocnik Scandlines ma prawo, lecz nie obowiązek, wziąć zwierzę na przechowanie i zwrócić je właścicielowi dopiero przy opuszczaniu przez niego promu i/lub nakazać właścicielowi zwierzęcia opuszczenie wraz ze zwierzęciem pokładu w następnym (również pozaplanowym) porcie. Za przechowanie zwierzęcia i usunięcie z pokładu w porcie (również pozaplanowym) Scandlines nalicza właścicielowi zwierzęcia koszty w wysokości 50 euro. Scandlines zastrzega sobie dochodzenie zapłaty znacznie wyższych (co najmniej 10 procent) nakładów lub odszkodowania za znacznie wyższą szkodę. Właściciel zwierzęcia może wykazać, że firmie Scandlines nie powstały żadne koszty lub powstałe nakłady względnie szkody były znacznie (co najmniej 10 procent) niższe. 

(7) Właściciel zwierzęcia odpowiada zgodnie z przepisami ustawowymi za większych rozmiarów zanieczyszczenia i szkody spowodowane przez zwierzę na promie i jego urządzeniach oraz za szkody wyrządzone innym pasażerom. Mniejsze zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzę na promie właściciel zwierzęcia może natychmiast sam usunąć; w przypadku, gdy właściciel zwierzęcia nie usunie zanieczyszczeń natychmiast i/lub dokona tego niewłaściwie, Scandlines naliczy właścicielowi zwierzęcia koszty sprzątania w wysokości co najmniej 30 euro. Właściciel zwierzęcia może wykazać, że firmie Scandlines nie powstały żadne koszty lub powstałe nakłady względnie szkody były znacznie (co najmniej 10 procent) niższe. 

§ 8 Przewóz bagażu i ładunku specjalnego; odpowiedzialność cywilna

(1) Bagaż podręczny i typowy bagaż podróżny, który ma pasażer wewnątrz pojazdu lub na pojeździe, w swojej kabinie lub w inny sposób w swoim posiadaniu i sprawuje nad nim pieczę i nadzór (zwany dalej „bagażem podróżnym"), przewożony jest bez odrębnej opłaty. 

(2) Nie przewozi się większego bagażu, towarów przestrzennych oraz wszelkiego rodzaju ładunków (zwanych dalej „ładunkami specjalnymi") chyba, że Scandlines wyraziły pisemną zgodę na ich przewóz. 

(3) Przewóz bagażu i/lub ładunku specjalnego bez osoby towarzyszącej (zwanej dalej „właścicielem”) jest wykluczony. 

(4) Zwłoki przewożone są tylko w pojazdach i wyłącznie wtedy, gdy spełnione są zarówno przepisy ustawowe dotyczące przewozu zwłok kraju zaokrętowania i portu docelowego, jak i regulacje międzynarodowej umowy o przewozie zwłok z dnia 10 lutego 1937 roku. 

(5) Wykluczony jest przewóz bagażu podróżnego i/lub ładunku specjalnego, które według prawa niemieckiego lub prawa kraju zaokrętowania bądź portu docelowego narusza ustawy karne lub ustawy karne specjalne (zwłaszcza BtMG (ustawę o środkach odurzających), WaffNeuRegG (ustawę o nowej regulacji prawa o broni)) lub przepisy dotyczące stosunków gospodarczych z zagranicą, przepisy celne, podatkowe, wwozowe, wywozowe bądź przepisy o przewozie ładunków niebezpiecznych (zwłaszcza ustawę o przewozie ładunków niebezpiecznych i wydane w związku z nią zarządzenia). Wiezioną broń palną i/lub amunicję jej posiadacz odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem podróży ma obowiązek zgłosić kierownictwu statku lub upoważnionemu do tego personelowi (zwany dalej „obowiązkiem zgłoszenia").  

Prawo do przewozu broni palnej i/lub amunicji zachodzi wyłącznie w stosunku do przedmiotów zgłoszonych oraz tylko wtedy, gdy kierownictwo statku lub upoważniony do tego przez nie personel przy rozpoczęciu rejsu wyraźnie wyrazi zgodę na przewóz broni palnej i/lub amunicji. Zgoda może zostać uzależniona od tego, czy posiadacz odda broń palną i/lub amunicję kierownictwu statku na przechowanie. Powstałe w związku z tym koszty pokrywa Scandlines. Jeżeli broń palna i/lub amunicja znajdzie się na pokładzie, a nie zostanie spełniony obowiązek zgłoszenia albo bez zgody kierownictwa statku lub upoważnionego do tego przez nie personelu, to kierownictwo statku może ją przejąć na przechowanie i/lub w każdej chwili oraz w dowolnym miejscu wyokrętować, zniszczyć lub unieszkodliwić w inny sposób.

Za przechowanie niezgłoszonej broni i/lub amunicji Scandlines naliczają posiadaczowi koszty w wysokości 50 euro, o ile nie powstaną znacznie wyższe nakłady lub szkody. Posiadacz może wykazać, że firmie Scandlines nie powstały w ogóle żadne koszty lub powstałe nakłady względnie szkody były znacznie (co najmniej 10 procent) niższe. Odpowiedzialność cywilna pasażera (posiadacza) oraz dalsze prawa kierownictwa statku wynikające z §§ 673, 564, 564a, 564b HGB (kodeksu handlowego) pozostają nienaruszone. 

(6) Kierownictwo statku lub inni pełnomocnicy Scandlines mają prawo, lecz nie obowiązek, dokonać losowego przeszukania bagażu i ładunku specjalnego. 

(7) Posiadacz odpowiada wobec Scandlines i innych pasażerów za szkody powstałe firmie Scandlines i/lub innym pasażerom spowodowane przez rzeczy wprowadzone przez posiadacza na pokład na podstawie przepisów ustawowych, a zwłaszcza na podstawie § 673 HGB (kodeksu handlowego). 

(8) Bagaż podróżny i/lub ładunek specjalny pozostawiony przez pasażera na pokładzie i znaleziony przez Scandlines, przejmowany jest przez Scandlines na przechowanie za stosowną opłatą oraz za zwrotem swoich nakładów i przekazany do macierzystego portu danego statku. Scandlines ma prawo przeszukać bagaż podróżny i/lub ładunek specjalny i/lub złożyć go u podmiotów trzecich. Znalezienie i wzięcie na przechowanie Scandlines zgłosi pod adresem wskazanym na oznakowaniu umieszczonym na bagażu podróżnym lub na ładunku specjalnym. W związku z przechowywaniem bagażu podróżnego i ładunku specjalnego oraz wynikającymi z tego prawami i obowiązkami firma Scandlines i/lub podmioty trzecie, u których bagaż podróżny i/lub ładunek specjalny został złożony, odpowiadają tylko za rażące niedbalstwo i zamierzone działanie ich ustawowych przedstawicieli, pracowników lub osób, którym powierzono wykonanie określonych prac. Jeżeli odpowiedzialność Scandlines lub podmiotu trzeciego jest wykluczona lub ograniczona, wówczas dotyczy to także odpowiedzialności osobistej ustawowych przedstawicieli Scandlines i/lub podmiotu trzeciego oraz ich pracowników, a także osób, którym powierzono wykonanie określonych prac. Pasażer (posiadacz) może domagać się wydania rzeczy tylko na piśmie, udowadniając swoje uprawnienia tylko w terminie zawitym trzech miesięcy po swoim przybyciu do portu docelowego. Po upływie tego terminu Scandlines może postępować z bagażem podróżnym lub ładunkiem specjalnym zgodnie ze swoim uznaniem.

§ 9 Wykluczenie prawa do przewozu następnym rejsem; anulowane i spóźnione rejsy;  wykluczenie odpowiedzialności (nie obowiązuje roszczeń z rozporządzenia (WE) 1177/2010 i rozporządzenia (WE) 392/2009")

(1) Pasażerowi z zasady nie przysługuje prawo do przewozu następnym rejsem, chyba że został on przez pasażera jednoznacznie zarezerwowany lub pasażer wykorzysta bilet, który zgodnie z warunkami cenowo-taryfowymi wyraźnie przewiduje prawo do przewozu następnym rejsem, na przykład taryfa „FLEX“. 

(2) Scandlines ma prawo anulować rejsy w przypadku niesprzyjających warunków żeglugowych i atmosferycznych, jak na przykład za wysoki lub zbyt niski stan wody, sztorm, oblodzenie lub zagrożenie zamarznięciem portu (zaokrętowania lub docelowego) i tras rejsu, w przypadku zaistniałej z innych powodów niemożności zawinięcia do portu (zaokrętowania lub docelowego) i korzystania z tras morskich, działania siły wyższej, niebezpieczeństwa epidemii, zagrożenia zamachem terrorystycznym lub w przypadku awarii statków z przyczyn niezależnych od Scandlines. 

(3) Podane przez Scandlines w rozkładach rejsów godziny wypłynięć i przypłynięć są danymi wynikającymi z praktycznego doświadczenia. Mogą one ulec zmianie przy skrajnych warunkach atmosferycznych, dużym nasileniu ruchu żeglugowego w porcie (zaokrętowania lub docelowym) oraz na trasach morskich lub w razie wystąpienia innych istotnych, a nieprzewidzianych wydarzeń związanych z ruchem promowym. Jeżeli planowana godzina przypłynięcia nie zostanie przekroczona o więcej niż jedną trzecią czasu przewozu według rozkładu rejsów, to pasażer w żadnym razie nie jest uprawniony do odstąpienia lub żądania odszkodowania. Taka usługa przewozu jest zgodna z umową. Przy większych opóźnieniach (zwanych dalej „opóźnieniami”) pasażerowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o przewóz, o ile jeszcze nie rozpoczął podróży. Regulacja ta obowiązuje odpowiednio w przypadku anulowania rejsów. 

(4) Za szkody związane z pozbawieniem życia, uszkodzeniem ciała, uszczerbkiem na zdrowiu oraz za szkody na pojazdach, zwierzętach, bagażu podróżnym lub innym bagażu (ładunku specjalnym) Scandlines odpowiada w ramach obowiązujących przepisów ustawowych, a zwłaszcza na podstawie artykułu 2 i kolejnych załącznika do § 664 HGB (kodeksu handlowego). W przypadku uszkodzenia pojazdu pasażer ponosi udział własny w wysokości 300 euro, w przypadku utraty lub uszkodzenia innego bagażu - udział własny w wysokości 30 euro (art. 6 ust. 4 załącznika do § 664 HGB (kodeksu handlowego)).

W przypadku roszczeń odszkodowawczych nieuregulowanych w załączniku do § 664 HGB (kodeksu handlowego) i niewynikających z zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa firmy Scandlines, ich ustawowych przedstawicieli, pracowników lub osób, którym powierzono wykonanie określonych prac (zwłaszcza w przypadku szkód związanych z opóźnieniami spowodowanymi przez Scandlines po rozpoczęciu podróży lub spowodowanych przez Scandlines szkód wynikłych z anulowania rejsów) odpowiedzialność Scandlines ograniczona jest do wysokości uzgodnionej opłaty za przewóz. Jeżeli odpowiedzialność Scandlines jest wykluczona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności ich ustawowych przedstawicieli, pracowników lub osób, którym powierzono wykonanie określonych prac. Wykluczone są roszczenia za bezużytecznie spędzony czas urlopu. 

(5) Scandlines nie ma obowiązku pilnowania bagażu, ładunku specjalnego lub przewożonych pojazdów podczas rejsu lub pobytu w portach. W celu pokrycia ryzyka, o ile przekracza ono zakres odpowiedzialności Scandlines, Scandlines zaleca pasażerowi zawarcie ubezpieczenia. 

(6) W ramach przewozu kolejowo-morskiego, inaczej niż w ustępie 4 odnośnie odpowiedzialności wobec pasażera z tytułu szkód osobowych i/lub materialnych, których dozna pasażer na skutek wypadku w związku z ruchem kolejowym podczas pobytu w wagonie kolejowym, przy wsiadaniu lub wysiadaniu z wagonu kolejowego (artykuł 33 §2 CIV (międzynarodowej konwencji o przewozie bagażu i osób koleją), zastosowanie znajdują wyłącznie przepisy konwencji COTIF/CIV (konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami/ międzynarodowej konwencji o przewozie bagażu i osób koleją).

§ 10 Roszczenia zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1177/2010 i rozporządzeniem (WE) 392/2009
 

(1) Roszczenia pasażera z tytułu opóźnienia/anulowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1177/2010 pozostają nienaruszone przez w/w regulacje a pasażer ma do nich prawo zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) 1177/2010. W przypadku odwołania lub opóźnienia wyjazdu powodującego konieczność jednego noclegu lub więcej lub pobytu dłuższego nieplanowanego przez pasażera w myśl rozporządzenia (WE) 1177/2010, całkowite koszty zakwaterowania na lądzie, z wyłączeniem przewozu między terminalem portowym a miejscem zakwaterowania wynoszą do 80 euro dla jednego podróżnego za jedną noc, przez maksymalnie 3 noce (art. 17, ust. 2 rozporządzenia (WE) 1177/2010). 

(2) Roszczenia podróżnego z tytułu wypadków zgodnie z rozporządzeniem (WE) 392/2009 pozostają nienaruszone przez w/w regulacje a pasażer ma do nich prawo zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) 392/2009. Scandlines odpowiada za roszczenia wynikające z rozporządzenia (WE) 392/2009 tylko przy potrąceniu własnego udziału w wysokości 330 jednostek rachunkowych w przypadku uszkodzenia pojazdu, względnie 149 jednostek rachunkowych w przypadku utraty lub uszkodzenia innego bagażu pasażera; kwota ta zostanie potrącona z sumy odszkodowania. 

§ 11 Wypowiedzenie i zmiana rezerwacji przez podróżnego

(1) Zgodnie z § 4 (1) ogólnych warunków przewozu podróżny ma prawo do wypowiedzenia umowy przewozu do chwili wygaśnięcia okresu obowiązywania biletu. Wypowiedzenie należy skierować do Scandlines, a w przypadku podróżnych indywidualnych wymagana jest forma pisemna. W przypadku, gdy podróżni indywidualni chcą całkowicie wypowiedzieć niewykorzystaną rezerwację na przejazd pojazdem, mogą to uczynić, korzystając z zakładki „Moja rezerwacja” na stronie internetowej Scandlines. W przypadku, gdy podróżny indywidualny chce wypowiedzieć częściowo niewykorzystany bilet na przejazd pojazdem, wówczas wymaga to zgłoszenia w centrum obsługi klienta Scandlines w formie pisemnej. Podróżni z biletami na przejście dla pieszych i/lub przejazd rowerem muszą skontaktować się z centrum obsługi klienta w celu złożenia wniosku o zwrot. W przypadku podróży autokarowej i/lub grupowej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej. Jeśli umowa przewozu została zawarta za pośrednictwem biura podróży, wówczas wypowiedzenie składa się odpowiedniemu biuru podróży. Skierowane do Scandlines wypowiedzenie zachowuje jednak okres i warunki, wymienione w poniższych ust. 2 i 7.

(2) W pozostałych przypadkach obowiązują warunki dotyczące zmian rezerwacji, anulowania i taryf dla podróżnych indywidualnych, grup lub organizatorów wycieczek autokarowych z 2015 roku.

(3) O ile podróżny zakupił razem z biletem na prom usługę zwrotu biletu lub o ile zakupił on bilet Flex i go nie wykorzystał lub wykorzystał jedynie częściowo i może to udowodnić w formie pisemnego potwierdzenia – w przypadku biletu łączonego –, przedkładając niewykorzystany bilet lub voucher na pozostałe (częściowe) usługi, wówczas Scandlines dokona zwrotu pozostałej wartości danego biletu (potrącając w razie konieczności kwotę zapłaconej usługi zwrotu biletu).

Usługa zwrotu biletu jest oferowana dla biletów kupowanych online lub w centrach obsługi klienta Scandlines. W przypadku wypowiedzenia częściowego biletu tam i z powrotem, nabytego po cenie ze zniżką wraz z usługą zwrotu biletu, cena katalogowa biletu Economy EXTRA, ważnego w zarezerwowanym dniu wyjścia promu, jest potrącana z oryginalnej ceny biletu, a Scandlines dokonuje zwrotu pozostałej wartości biletu (z wyjątkiem zapłaconej kwoty usługi zwrotu biletu).

Podróżni z biletami na przejście dla pieszych i/lub przejazd rowerem są zobowiązani do zapłaty opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 euro za bilet na prom, potrącanej z kwoty zwrotu, jeśli podróżni chcą częściowo lub w pełni wypowiedzieć swoją rezerwację.

Cena za usługę zwrotu biletu i cena za opłaty związany pozostałymi usługami nie podlegają zwrotowi w żadnym wypadku. Obejmuje to m.in. opłaty transakcyjne i dopłaty związane z płatnością kartą itp.

Zmiany rezerwacji lub zwroty wynikające z ewentualnych różnic w cenie za bilety, które w całości lub częściowo opłacone zostały punktami SMILE, dokonywane są przy uwzględnieniu warunków członkostwa programu SMILE [https://smile.scandlines.com/de/About/Terms].


Podróżni, którzy nabyli bilet z usługą zwrotu biletu lub bilet Flex, mogą wypowiedzieć każdy niewykorzystany lub częściowo wykorzystany bilet do 3 miesięcy po pierwotnie zarezerwowanej dacie wyjścia promu w tamtą stronę. Po upływie tego terminu podróżny traci wszelkie prawo do wypowiedzenia, przy czym prawo do wypowiedzenia z ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone (por. § 3(3)).

Kwota zwrotu jest przekazywana na używaną podczas opłacania rezerwacji kartę kredytową wzgl. na konto. Wypłata na stanowisku odpraw lub w centrum obsługi klienta jest wykluczona.

(4) W przypadku, gdy biuro podróży pośredniczyło w zawieraniu umowy przewozu między Scandlines a podróżnym, wówczas w razie wypowiedzenia podróżny dochodzi roszczenia o zwrot wobec biura podróży, który roszczenie to realizuje w porozumieniu ze Scandlines. Jeśli bez racjonalnego uzasadnienia procedura ta utrudniać będzie podróżnemu dochodzenie roszczenia, wówczas będzie on mógł je dochodzić bezpośrednio i w formie pisemnej wobec Scandlines.

Wymienione w §11 ust. 3 warunki obowiązują również dla wypowiedzeń rezerwacji przepraw za pośrednictwem biura podróży

(5) „Bilety ze specjalną zniżką“ mogą podlegać innych warunkom, które są zawsze publikowane wraz z ofertą związaną ze specjalnymi zniżkami w informacjach dotyczących taryf i/lub w Internecie. W pozostałych przypadkach zastosowanie znajdują ogólne warunki przewozu.

(6) W przypadku, gdy ma miejsce wypowiedzenie umowy przewozu rezerwacji grupowej (od 15 osób uiszczających opłatę) lub rezerwacji autokarowej, winnym jest działające przedsiębiorstwo lub ta osoba

a) na trasach Puttgarden-Rødby, Helsingør-Helsingborg oraz w przypadku biletu do Szwecji przez Puttgarden przy wypowiedzeniu od 2. dnia kalendarzowego przed wyjściem promu, aż do dnia wyjścia: 50 procent uzgodnionej opłaty transportowej; w przypadku niezjawienia się lub wypowiedzenia po wyjściu promu: 80 procent uzgodnionej opłaty transportowej.

b) na trasach Rostock-Gedser i w przypadku biletu do Szwecji od 7. do 3. dnia kalendarzowego przed wyjściem promu: 50 procent uzgodnionej opłaty transportowej; przy wypowiedzeniu od 2. dnia kalendarzowego przed wyjściem promu, aż do dnia wyjścia: 70 procent uzgodnionej opłaty transportowej i w przypadku niezjawienia się lub wypowiedzenia po wyjściu promu: 80 procent uzgodnionej opłaty transportowej.

Wykraczająca poza stawki procentowe, już uiszczona opłata transportowa, z wyjątkiem opłat manipulacyjnych, jest zwracana przedsiębiorstwu lub osobie odpowiedzialnej.
Opłata transportowa jest zwracana po otrzymaniu przez centrum obsługi klienta Scandlines wiadomości e-mail z numerem rezerwacji i/lub zeskanowaną kopią biletu.
Podróżny ma swobodny wgląd w potwierdzenie świadczące o tym, że Scandlines nie poniósł żadnych lub znacznie niższe niż wynikające z § 11 ust. 2 i 3 zryczałtowane koszty manipulacyjne. Jako znaczną różnicę przyjmuje się tu odchylenie na poziomie 10 procent.

§ 12 Wypowiedzenie przez Scandlines

(1) Scandlines może z ważnego powodu wypowiedzieć umowę o przewóz przed rozpoczęciem rejsu oraz podczas przewozu. Ważny powód zachodzi zwłaszcza wówczas, gdy pasażer 

a) nie spełnia przepisów wymaganych dla wjazdu do kraju docelowego, a zwłaszcza nie może okazać wymaganych dokumentów tożsamości i/lub wiz,  

b) z powodu ogólnej lub zakaźnej choroby, ułomności lub z innych powodów jest niezdolny do podróżowania i/lub w niemałym stopniu zagraża zdrowiu bądź bezpieczeństwu innych pasażerów,

c) zdany jest na osobę towarzyszącą, a podróżuje sam,

d) nie spełnia przepisów wjazdowych kraju docelowego dla wwożonych przez siebie zwierząt,  

e) w momencie rozpoczęcia podróży nie zapłacił jeszcze bądź nie zapłacił w całości opłaty za przewóz danym rejsem i nie dokona natychmiastowej zapłaty należnej jeszcze kwoty; prawa z tytułu § 323 BGB (niemiecki kodeks cywilny) pozostają nienaruszone, 

f) podał fałszywe lub niepełne dane dotyczące cech rodzaju i typu posiadanego pojazdu i przez to pojazd ten został przyporządkowany nieprawidłowo do niższej taryfy na podstawie cennika Scandlines, 

g) podał fałszywe lub niepełne dane dotyczące wymiarów, ciężaru i ilości ładunku specjalnego i między innymi na tym opierała się zgoda Scandlines na przewiezienie go na uzgodnionych warunkach

h) przez uporczywe nieprzestrzeganie przepisów dotyczących przewozu zwierząt, bagażu podróżnego i/lub ładunku specjalnego i/lub wielokrotne niestosowanie się do zarządzeń kierownictwa statku lub innych pełnomocników w niemałym stopniu zagroził bezpieczeństwu innych pasażerów lub, 

i) gdy od Scandlines nie można wymagać przewozu z innych powodów związanych z osobą pasażera bądź jego zachowaniem (np. znaczna nietrzeźwość, awanturowanie się), albo posiadanym przez niego bagażem, a zwłaszcza z tego powodu, że dalszy przewóz zagroziłby bezzakłóceniowej pracy promu.

Ponadto Scandlines może z ważnego powodu wypowiedzieć umowę o przewóz przed rozpoczęciem rejsu oraz podczas przewozu, gdy we wniosku o zawarcie umowy o przewóz podane zostały nieprawdziwe informacje dotyczące zwłaszcza wieku podróżującego samodzielnie dziecka lub nieletniego (§ 6), a decyzja Scandlines o przewozie pasażera na uzgodnionych warunkach opierała się również na tych informacjach.

(2) Jeżeli Scandlines wypowie umowę o przewóz z ważnego powodu podczas rejsu, kierownictwo statku lub inny pełnomocnik Scandlines może usunąć pasażera z pokładu w najbliższym (również pozaplanowym) porcie na jego koszt. 

(3) Jeżeli Scandlines wypowie umowę o przewóz przed rozpoczęciem podróży z ważnego powodu, który uzasadniony jest osobą pasażera lub jego zachowaniem, pasażerowi zostanie zwrócone 40 procent należnej i uiszczonej opłaty za zarezerwowany rejs (zwanej dalej "kwotą zwrotu") z potrąceniem opłaty manipulacyjnej (§ 10 ustęp 2 i 3). Pasażer może wykazać, że Scandlines zaoszczędziło znacznie wyższe (co najmniej 10 procent) nakłady lub powinno było zaoszczędzić działając w oparciu o zasadę dobrej wiary. Ewentualne inne roszczenia odszkodowawcze Scandlines z tytułu szkód lub poniesionych nakładów wynikające z §§ 5 ust. 6), 7 ust. 5) i 6), 8 ust. 5) i 7) pozostają nienaruszone. Jeżeli Scandlines wypowie umowę o przewóz z ważnego powodu, który uzasadniony jest osobą pasażera lub jego zachowaniem roszczenia o zwrot ze strony pasażera są wykluczone.

§ 13 Przedawnienie

(1) Roszczenia pasażera z tytułu anulowania rejsów lub ich opóźnienia ulegają przedawnieniu po upływie sześciu miesięcy od planowanej daty przypłynięcia.

(2) Ponadto wszystkie roszczenia pasażera wobec Scandlines, zwłaszcza roszczenia odszkodowawcze z tytułu śmierci lub uszkodzenia ciała pasażera i/lub utraty bądź uszkodzenia bagażu podróżnego i/lub ładunku specjalnego, ulegają przedawnieniu zgodnie z przepisami artykułu 13 załącznika do § 664 HGB (kodeksu handlowego), a wszelkie roszczenia z tytułu usług wynikających z biletu na prom - po upływie dwóch lat od jego zakupu. 

§ 14 Stosowane prawo; jurysdykcja

(1) Umowa o przewóz podlega prawu rzeczowemu Republiki Federalnej Niemiec.  

(2) Dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy o przewóz właściwe są wyłącznie sądy powszechne w Rostocku, o ile klient jest kupcem w rozumieniu kodeksu handlowego, publiczno-prawnym majątkiem odrębnym lub osobą prawną prawa publicznego.
 

Hamburg, 1 maja 2015

Scandlines Deutschland GmbH

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________

[1] Pojęcie „pasażer“ należy rozumieć jako pojęcie nadrzędne obejmujące również formę żeńską „pasażerka“. 

 

 Informacja

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 392/2009 – odpowiedzialność z tytułu wypadków ze strony przewoźników podróżnych na morzu:

Uwaga: Informacja ta jest wymagana zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 392/2009, nie jest jednak podstawą do roszczeń o odszkodowanie i nie jest częścią umowy o przewóz między przewoźnikiem a podróżnym: 

Roszczenia o odszkodowanie z tytułu śmierci lub szkody na osobie

W razie strat wynikających ze śmierci pasażera lub szkody na jego osobie spowodowanych wypadkiem morskim granica odpowiedzialności przewoźnika wobec jednego pasażera nie przekracza 250 000 jednostek obliczeniowych, chyba że przewoźnik udowodni, że wypadek ten nastąpił w skutek działań wojennych, klęski żywiołowej lub był wynikiem czynu ze strony osób trzecich. Jeżeli straty przekraczają powyższą granicę, przewoźnik ponosi również odpowiedzialność w zakresie, w jakim ją przekroczą, chyba że udowodni, że do wypadku, który spowodował straty, nie doszło z winy ani przez niedbalstwo przewoźnika. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za straty wynikające ze śmierci pasażera lub szkody na jego osobie, niespowodowane wypadkiem żeglugowym, jeżeli do wypadku, który spowodował straty, doszło z winy lub przez niedbalstwo przewoźnika. Ciężar udowodnienia winy lub niedbalstwa spoczywa na powodzie. Odpowiedzialność przewoźnika w przypadku śmierci lub szkody na osobie ograniczona jest do 400 000 jednostek obliczeniowych wobec jednego pasażera w każdym odrębnym przypadku.

Wypłata zaliczki

W przypadku gdy śmierć lub szkoda na osobie pasażera nastąpiły wskutek wydarzenia na statku, przewoźnik wypłaca zaliczkę w wysokości przynajmniej 21 000 euro w  terminie 15 dni od ustalenia tożsamości osoby uprawnionej do odszkodowania wystarczającą na pokrycie niecierpiących zwłoki potrzeb finansowych proporcjonalnie do odniesionej szkody. Wypłata zaliczki nie stanowi uznania odpowiedzialności.

W przypadku, gdy odbiorca wypłaconej zaliczki nie był uprawniony do odszkodowania lub jeżeli szkoda powstała w wyniku działań wojennych lub klęski żywiołowej względnie została spowodowana przez osoby trzecie lub przez kontaminację radioaktywną, broń chemiczną, biologiczną, biochemiczną lub elektromagnetyczną względnie przez atak hackera, otrzymaną zaliczkę należy zwrócić. Jeżeli śmierć pasażera lub szkoda na jego osobie spowodowane zostały z własnej winy lub częściowo z własnej winy wypłaconą zaliczkę należy zwrócić całkowicie lub częściowo na rzecz przewoźnika.

Opóźnienia w przewozie bagażu / utraty lub uszkodzenia bagażu lub pojazdów

Przewoźnik odpowiada za szkodę powstałą wskutek utraty lub uszkodzenia bagażu kabinowego tylko w przypadku winy; wina przewoźnika opiera się w przypadku wypadku na morzu tylko na przypuszczeniu; przypuszczenie to może być obalone przez przewoźnika. Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu utraty lub uszkodzenia bagażu kabinowego ograniczona jest do  2250 jednostek obliczeniowych na jednego pasażera za jeden przewóz.

Przewoźnik ponosi odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia innego bagażu niż bagaż kabinowy, chyba że udowodni, że szkody te nie powstały z jego winy. Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu utraty lub uszkodzenia bagażu innego niż kabinowy w żadnym wypadku nie przekracza 3375 jednostek obliczeniowych na jednego pasażera za jeden przewóz.

Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu utraty lub uszkodzenia pojazdów łącznie z całym bagażem przewożonym w nich lub na nich, w każdym wypadku nie przekracza 12 700 jednostek obliczeniowych na jeden pojazd za jeden przewóz.

Przewoźnik nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych, złota, wyrobów ze srebra, biżuterii, ozdób, dzieł sztuki lub innych kosztowności, z wyjątkiem sytuacji, gdy te kosztowności zostały przekazane przewoźnikowi do depozytu w celu przechowania.

Przewoźnik i pasażer mogą uzgodnić, że odpowiedzialność przewoźnika będzie podlegać potrąceniu nieprzekraczającemu 330 jednostek obliczeniowych w razie uszkodzenia pojazdu i nieprzekraczającemu 149 jednostek obliczeniowych na pasażera w razie utraty lub uszkodzenia innego bagażu, które to kwoty będą potrącane od należności za utratę lub uszkodzenie.  

Reklamacja w przypadku bagażu podróżnego

Pasażer powinien zawiadomić w formie pisemnej przewoźnika w przypadku uszkodzenia, opóźnienia, utraty lub zniszczenia bagażu podróżnego. W razie widocznego uszkodzenia bagażu kabinowego szkodę należy zgłosić przed opuszczeniem statku przez pasażera lub w trakcie tej czynności, w przypadku innego bagażu przed jego odbiorem lub w trakcie. W razie uszkodzenia bagażu, które nie jest widoczne, lub utraty bagażu należy zgłosić szkodę w ciągu 15 dni od dnia opuszczenia statku lub odbioru bagażu albo od dnia, w którym taki odbiór bagażu powinien był nastąpić. Zawiadomienie w formie pisemnej nie jest konieczne, gdy stan bagażu w czasie jego przyjmowania był przedmiotem wspólnych oględzin lub inspekcji.

W przypadku niedotrzymania tych terminów przypuszcza się, że pasażer otrzymał swój bagaż w stanie nieuszkodzonym.

Współwina

Jeżeli przewoźnik udowodni, że śmierć pasażera lub szkoda na jego osobie względnie utrata lub uszkodzenie jego bagażu powstała wskutek działania lub zaniechania pasażera, wezwany Sąd może stosownie do prawa przewoźnika zwolnić go całkowicie lub częściowo z jego odpowiedzialności.

Dochodzenie roszczeń wobec ubezpieczyciela

Możliwe jest dochodzenie roszczeń o odszkodowanie przez ubezpieczalnię lub inną osobę udzielającą zabezpieczenia finansowego do sumy nieprzekraczającej 250 000 jednostek obliczeniowych wobec jednego pasażera w każdym odrębnym przypadku. 

Okres przedawnienia

Każde powództwo o odszkodowanie z tytułu śmierci pasażera lub szkody na jego osobie albo utraty lub uszkodzenia bagażu ulega przedawnieniu z upływem dwóch lat.