• Dla przewozu drogą morską w ramach wycieczki autokarowej organizowanej przez przewoźnika autobusowego lub organizatora wycieczek autokarowych, która nie jest organizowana przez samą Scandlines Deutschland GmbH.

  Download "Ogólne Warunki Przewozu (OWP) Scandlines Deutschland GmbH" (PDF)

  1. Zakres stosowaniaUmowa przewozu
  2. Posiłki
  3. Stawienie się przed odprawą/check-in
  4. Dokumenty podróży/przestrzeganie wymogów dotyczących wjazdu
  5. Kontrola pasażerów i ich bagażu
  6. Przewóz autobusów
  7. Przewóz dzieci i młodzieży podróżujących bez opieki
  8. Przewóz zwierząt domowych/psów przewodników/psów towarzyszących
  9. Przewóz bagażu i ładunków specjalnych
  10. Zachowanie na pokładzie; dowództwo
  11. Odpowiedzialność za szkody
  12. Roszczenia z tytułu opóźnień i odwołania przepraw promowych
  13. Anulowanie/zwrot kosztów
  14. Brak przewozu z Scandlines
  15. Przedawnienie
  16. Prawo właściwe, jurysdykcja, pozostałe

  Informacje dla pasażerów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 392/2009

  1. Zakres stosowania

  1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu (zwane dalej „OWP") mają zastosowanie dla przewozu morskiego przez Scandlines Deutschland GmbH (zwaną dalej „Scandlines") w ramach części wycieczki autokarowej uzgodnionej między przewoźnikiem autobusowym a pasażerem i regulują przewóz pasażerów łącznie z ich bagażem (patrz punkt 10), autobusem (punkt 7) i zwierzętami domowymi (punkt 9). Niniejsze OWP znajdują również zastosowanie dla transportu morskiego, w którym usługi Scandlines są łączone z usługami innych przedsiębiorstw żeglugowych lub usługodawców w jeden jednolity pakiet usług.

  1.2 Niniejsze OWP obowiązują także podróżujących w ramach wycieczki grupowej. W przypadku grup podróżujących, każdy członek grupy ma prawa i obowiązki wynikające z niniejszych OWP.

  1.3 W przypadku, gdy poszczególne postanowienia tych OWP okażą się nieważne, pozostałe postanowienia obowiązują w dalszym ciągu.

  2. Umowa przewozu

  2.1 Pasażer nie jest uprawniony do przewozu z następnym rejsem. Roszczenia wynikające z rozporządzenia (UE) nr 1177/2010 z tytułu opóźnienia lub odwołania, jeśli mają zastosowanie, pozostają nienaruszone (por.punkt 12 niniejszych OWP).

  2.2 Prawo do przeprawy na konkretnym statku/typie statku nie przysługuje. Scandlines może samodzielnie świadczyć usługi transportowe i wszelkie usługi powiązane na własnych lub czarterowanych statkach lub przez inne przedsiębiorstwa żeglugowe, które świadczą podobne usługi jak Scandlines. Scandlines nie jest zobowiązana do zapewnienia ochrony towarzyszącego bagażu, zwierząt, ładunków specjalnych lub pojazdów podczas rejsu lub pobytu w portach. W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem Scandlines zaleca wykupienie ubezpieczenia przez pasażera/przewoźnika autobusowego.

  3. Posiłki

  Jeżeli przewoźnik autobusowy zamówił posiłki dla pasażerów lub wydaje pasażerom bony na takie posiłki, umowa dotycząca tych posiłków na pokładzie zawierana jest bezpośrednio między przewoźnikiem autobusowym a pasażerem. Obowiązują Ogólne Warunki przewoźnika autobusowego dotyczące wydawania posiłków/ bonów na pokładzie.

  4. Stawienie się przed odprawą/check-in

  4.1 Należy zaplanować wystarczająco dużo czasu na odprawę (czas przed planowanym wypłynięciem promu, kiedy autobus i pasażerowie są gotowi wejść na pokład w porcie odjazdu). Czasy odprawy są wiążące.

  4.2 Uwaga: Pasażerowie z psami przewodnikami dla osób niewidomych lub podobnymi psami towarzyszącymi (por. punkt 9.3.) muszą stawić się co najmniej 60 minut przed planowaną godziną wypłynięcia w celu odpowiednio wczesnego wejścia na pokład. W pozostałym zakresie zastosowanie ma również punkt 5.

  4.3 Prawo do przewozu pasażera/przewoźnika autobusowego autobusem na określonym promie nie przysługuje, a przewoźnik autobusowy pozostaje zobowiązany do uiszczenia opłaty transportowej, jeżeli autobus nie jest na miejscu w terminie odprawy określonym przez Scandlines. Czasy odprawy mogą się różnić w zależności od trasy rejsu; odpowiednie godziny odprawy dla każdej trasy rejsowej są odnotowane w obowiązującym rozkładzie rejsów. Załadowanie autobusu zakłada, że odprawa pasażera, odprawa graniczna i celna już się zakończyły oraz nie ma innych przeszkód w sferze pasażera lub przewoźnika autobusowego, które uniemożliwiałyby natychmiastowy załadunek.

  5. Dokumenty podróży/przestrzeganie wymogów dotyczących wjazdu

  5.1 Pasażer i przewoźnik autobusowy są sami odpowiedzialni za posiadanie przez nich samych i ich małoletnich podopiecznych oraz na ich bagaż/autobusy/dla ich zwierząt wymaganych dokumentów (podróży), w szczególności ważnych dokumentów wjazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami wjazdu kraju przeznaczenia, w szczególności niezbędnych dokumentów tożsamości i/lub wiz oraz aby żadne zewnętrzne przepisy gospodarcze, celne, podatkowe, importowe, paszportowe i zdrowotne, w tym przepisy importowe dotyczące zwierząt domowych i świeżej żywności nie zostały naruszone. Scandlines ma prawo, ale nie obowiązek, sprawdzić przed rozpoczęciem podróży, czy pasażer spełnia odpowiednie przepisy dotyczące wjazdu.

  5.2 Scandlines ma prawo wykluczyć pasażera/przewoźnika autobusowego z przewozu, jeśli nie dostarczy on kompletu wymaganych dokumentów i/lub nie spełni wymaganych przepisów dotyczących wjazdu.

  5.3 Jeżeli pasażer/przewoźnik autobusowy nie może wjechać na terytorium danego państwa z powodu braku dokumentów podróży/spełnienia wymagań wyjazdu i dlatego podróżuje z Scandlines dalej lub z powrotem (pasażer/przewoźnik autobusowy ma prawo w stosunku do Scandlines do tej dalszej podróży); wtedy Scandlines ma prawo do domagania się od pasażera/przewoźnika autobusowego pokrycia powstałych kosztów transportu na dodatkowych odcinkach rejsów. Jeśli Scandlines jest prawnie zobowiązana do poniesienia kosztów dalszego lub powrotnego transportu pasażera/przewoźnika autobusowego lub do samodzielnego zapewnienia dalszego lub powrotnego transportu w przypadku odmowy wjazdu na terytorium danego państwa, wtedy Scandlines ma prawo do domagania się zwrotu tych kosztów od pasażera/przewoźnika autobusowego. Scandlines ma również prawo do domagania się zwrotu kosztów, jeśli Scandlines jest zobowiązana do zapłacenia kar lub innych grzywien lub zdeponowania na nie środków pieniężnych w związku z nieprzedłożeniem niezbędnych dokumentów wjazdu lub naruszeniem innych przepisów w kraju wjazdu.

  6. Kontrola pasażerów i ich bagażu

  Pasażer/przewoźnik autobusowy jest uprawniony do skorzystania z transportu tylko wtedy, gdy zadeklarował gotowość do współpracy podczas przeprowadzanej przez Scandlines kontroli biletu rejsowego i dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz podczas przeszukania autobusu i bagażu przewożonych na terenie danego portu promowego i na odpowiednich statkach oraz gdy istnieją konkretne przesłanki do odmowy przewozu lub w przypadku, gdy zostaną podjęte działania mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo lub podlegające karze zgodnie z prawem karnym.

  Jeżeli krajowe lub międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony, w tym zgodność z Kodeksem ISPFS (Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statków i Obiektów Portowych), na przykład w przypadku zwiększonego stopnia zagrożenia, zobowiązują do przeprowadzenia dalszych kontroli i podjęcia dalszych działań na terenie danego portu promowego i/lub na odpowiednich statkach, wtedy pasażer/przewoźnik autobusowy wyraża na to zgodę. Scandlines może także przeprowadzić kontrolę przez osobno zatrudnionych zleceniobiorców. Jeśli pasażer/przewoźnik autobusowy nie zadeklaruje gotowości do takiej kontroli, wtedy wszelkie roszczenia transportowe i odszkodowawcze są wykluczone.

  7. Przewóz autobusów

  Pasażer/przewoźnik autobusowy ma prawo do transportu autobusowego, na który zawarł ważną umowę transportową, autobusem należącym do jednej z kategorii pojazdów, dla którego w chwili zawarcia umowy przewozu obowiązują taryfy opłat za przejazd, oraz o ile jest on oficjalnie dopuszczony do uczestnictwa w międzynarodowym ruchu drogowym.

  8. Przewóz dzieci i młodzieży podróżujących bez opieki

  8.1 Transport dzieci poniżej 14 roku życia podróżujących bez opieki jest niemożliwy. Młodzież w wieku od 14 do 17 lat może podróżować bez opieki, jeśli Scandlines na żądanie otrzyma pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na przewóz oraz jeśli zostanie przedstawiony dowód, że wszystkie inne dokumenty wymagane do wjazdu do kraju docelowego portu zostały przedłożone. Scandlines nie zapewnia opieki dzieciom/młodzieży podróżującym bez opieki.

  8.2 Kierownictwo statku lub każda inna osoba działająca w imieniu Scandlines ma prawo, ale nie obowiązek, przed rozpoczęciem rejsu sprawdzić wiek, posiadanie pisemnej zgody opiekuna prawnego oraz czy zostały przedłożone wszelkie inne dokumenty wymagane ewentualnie do wjazdu do kraju portu docelowego.

  8.3 Wyraźnie wskazuje się na postanowienia zawarte w punktach 5 i 15, które w całości odnoszą się również do dzieci i młodzieży podróżujących bez opieki.

  9. Przewóz zwierząt domowych/psów przewodników/psów towarzyszących

  9.1 Nie jest możliwy przewóz zwierząt innych niż zwierzęta domowe i zwierząt domowych bez osoby towarzyszącej (zwanej dalej "właścicielem zwierząt domowych"). Nie jest również możliwy przewóz zwierząt domowych, które nie spełniają przepisów dotyczących wjazdu i wymogów prawnych kraju przeznaczenia. Dowództwo statku lub jego przedstawiciel jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do sprawdzenia przed rozpoczęciem rejsu, czy przepisy dotyczące wjazdu do danego kraju zostały spełnione. Przepisy dotyczące nieudanego wjazdu zgodnie z punktem 5.2 oraz odmowy przewozu zgodnie z punktem 15 mają odpowiednie zastosowanie.

  9.2 Żywe zwierzęta domowe mogą być transportowane wyłącznie w pojazdach mechanicznych lub w odpowiednich specjalnych urządzeniach przyniesionych przez pasażera (np. w przyczepach). W drodze wyjątku małe zwierzęta mogą być przewożone w odpowiednich przenośnych boksach, z których nie mogą się wydostać i/lub na smyczy aż do odwołania, które może nastąpić po oświadczeniu dowództwa statku lub jego przedstawicieli. W każdym przypadku należy zapewnić, aby przewożone zwierzęta domowe pozostawały pod stałym nadzorem swojego właściciela i nie były uciążliwe lub/i nie stanowiły zagrożenia dla innych pasażerów i ich bagażu/pojazdów oraz załogi i statku. W tym zakresie należy przestrzegać poleceń wydanych przez dowództwo statku i ich przedstawicieli.

  9.3 Psy przewodnicy osób niewidomych i podobne psy towarzyszące (psy pracujące, psy wspomagające psychoterapię), które towarzyszą pasażerom niepełnosprawnym, są przewożone bezpłatnie i bez boksów transportowych na promie. Warunkiem ich nieodpłatnego przewozu promem jest przedłożenie dokumentacji medycznej. Pasażerowie podróżujący z psem towarzyszącym muszą wcześniej telefonicznie poinformować o tym Scandlines - zastosowanie mają przepisy rozporządzenia (WE) nr 1177/2010. Konieczna jest odprawa na co najmniej 60 minut przed planowanym czasem odpłynięcia promu.

  9.4 Psy (z wyjątkiem psów przewodników i podobnych psów towarzyszących) muszą nosić na promie kaganiec, jeśli nie są przewożone w pojeździe mechanicznym lub boksie transportowym i jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawne. Jeżeli w kraju portu wyjścia lub przeznaczenia w przypadku psów mają zastosowanie bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące obowiązku zakładania kagańca, właściciel zwierzęcia musi ich przestrzegać podczas wjazdu i opuszczenia portu.

  9.5 Zwierzęta domowe - z wyjątkiem psów przewodników i psów towarzyszących - nie są wpuszczane do restauracji bez zgody kierownictwa statku lub jego przedstawicieli.

  9.6 Jeżeli, pomimo ostrzeżenia, właściciel zwierzęcia na pokładzie promu wielokrotnie narusza powyższe warunki przewozu zwierząt, w szczególności obowiązek smyczy lub kagańca dla psów, kierownictwo statku lub jego przedstawiciel jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do zabrania zwierzęcia pod własną opiekę i przekazania go właścicielowi tylko podczas opuszczania promu i/lub jego przekazania właścicielowi w następnym (również nieplanowanym) porcie. Za opiekę nad zwierzęciem i przekazanie w (również nieplanowanym) porcie, Scandlines pobiera od właściciela zwierzęcia opłatę ryczałtową w wysokości 50.00 euro. Scandlines zastrzega sobie prawo do dochodzenia zwrotu znacznie wyższych kosztów lub odszkodowania za wyrządzenie znacznie wyższych szkód. Właściciel zwierzęcia może wykazać, że Scandlines nie poniosło żadnych lub poniosło znacznie niższe koszty lub szkody.

  9.7 Właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność za zanieczyszczenia i szkody spowodowane przez zwierzę na promie i jego wyposażeniu, jak również za szkody wyrządzone innym pasażerom zgodnie z przepisami ustawowymi. Właściciel zwierzęcia może sam natychmiast usunąć drobne zanieczyszczenia; jeśli właściciel zwierzęcia nie usunie tych zanieczyszczeń natychmiast i/lub nieprawidłowo, Scandlines pobiera opłatę od właściciela zwierzęcia za koszty sprzątania w wys. co najmniej 30,00 euro. Właściciel zwierzęcia może wykazać, że Scandlines nie poniosło żadnych lub poniosło znacznie niższe koszty lub szkody.

  10. Przewóz bagażu i ładunków specjalnych

  10.1 Bagaż podręczny oraz normalny bagaż podróżny, który pasażer ma w autobusie, w swoim posiadaniu lub w inny sposób pod swoją opieką i pod swoim nadzorem, przewożony jest bez dodatkowej opłaty (dalej "bagaż podróżny"). Scandlines zaleca, aby bagaż podróżnych oznaczyć danymi kontaktowymi pasażera. Przewóz bagażu i/lub ładunków specjalnych bez osoby towarzyszącej (zwanej dalej "właścicielem") jest niemożliwy.

  10.2 Przewóz bagażu i/lub ładunków specjalnych, w tym broni palnej i amunicji, który zgodnie z prawem niemieckim lub prawem portu zaokrętowania lub portu docelowego narusza przepisy prawne jest niemożliwy.

  10.3 Wszelkie większe bagaże, ładunki o dużych wymiarach oraz wszelkiego rodzaju ładunki nie mogą być przewożone bez pisemnej zgody Scandlines (dalej "ładunek specjalny").

  10.4 Zwłoki są transportowane wyłącznie pojazdami mechanicznymi i tylko wtedy, gdy przestrzegane są zarówno przepisy prawne dotyczące przewozu zwłok w kraju zaokrętowania i w portach docelowych, jak i przepisy Międzynarodowej Konwencji o Przewozie Zwłok z dnia 10 lutego 1937 r. .

  10.5 Prawo do przewozu broni palnej i/lub amunicji przysługuje tylko wtedy, gdy zostało zgłoszone załodze statku w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem rejsu i tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim kierownictwo statku lub inna upoważniona do tego osoba wyrazi zgodę na przewóz broni palnej lub amunicji. Zgoda może być uzależniona od tego czy właściciel odda broń palną lub amunicję dowództwu statku na przechowanie. Scandlines zostaje obciążona powstałymi w związku z tym kosztami. Jeżeli na pokład zostanie wniesiona broń palna lub amunicja bez powiadomienia lub bez zgody dowództwa statku lub osoby upoważnionej do tego, dowództwo statku może objąć ją dozorem lub przetransportować na ląd, zniszczyć lub w inny sposób unieszkodliwić w każdej chwili i w każdym miejscu. Pozostałe uprawnienia dowództwa statku (por. punkt 6 i 15 niniejszych OWP) oraz przepisy ustawowe pozostają nienaruszone. Za przechowywanie niezgłoszonej broni palnej i/lub amunicji Scandlines pobiera opłatę w wysokości 50,00 EURO, o ile nie powstały znacznie wyższe wydatki lub szkody z tego tytułu. Właściciel może wykazać, że Scandlines nie poniosło żadnych lub poniosło znacznie niższe koszty lub szkody.

  10.6 Pasażer ponosi odpowiedzialność wobec Scandlines i innych pasażerów za szkody wyrządzone Scandlines i/lub innym pasażerom w przypadku rzeczy wniesionych na pokład przez pasażera, w tym za bagaż i ładunek specjalny, zgodnie z przepisami ustawowymi.

  10.7 Scandlines, kierownictwo statku lub inni przedstawiciele Scandlines mają prawo do przeprowadzania wyrywkowych przeszukań bagażu i ładunków specjalnych.

  10.8 Bagaż i/lub ładunek specjalny pozostawiony na pokładzie i odnaleziony przez Scandlines może zostać za opłatą przechowany przez Scandlines i przetransportowany do portu macierzystego danego statku. Scandlines ma prawo przeszukiwać bagaż i/lub ładunek specjalny i/lub deponować je u osób trzecich. Scandlines powiadomi o znalezieniu/przechowywaniu na adres wskazany na etykiecie na bagażu/ładunku specjalnym. Scandlines lub osoba trzecia, u której zdeponowano ładunek specjalny, ponosi w tym zakresie odpowiedzialność wyłącznie za rażące niedbalstwo i umyślne działanie przedstawicieli prawnych, pracowników lub osób, którym powierzono wykonanie określonych prac. Pasażerowie mogą dochodzić swoich roszczeń w odniesieniu do pozostawionego bagażu/ładunku specjalnego na piśmie wraz z dowodem własności tylko w terminie zawitym trzech miesięcy od przybycia do portu docelowego. Po upływie tego terminu Scandlines może według własnego uznania postępować w odniesieniu do bagażu lub ładunku specjalnego.

  11. Zachowanie na pokładzie; dowództwo

  11.1 Podczas transportu pasażer powinien zachowywać się tak jak nakazują tego zasady bezpieczeństwa i regulamin ruchu promów, biorąc pod uwagę swoje własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych pasażerów. Kapitan posiada najwyższą władzę i uprawnienia do podejmowania decyzji dotyczących bezpieczeństwa żeglarskiego i ochrony statku przed niebezpieczeństwem. Pasażer ma obowiązek postępować zgodnie z poleceniami dowództwa statku i jego przedstawiciela. W przypadku naruszenia obowiązku odpowiedniego zachowania, Scandlines jest uprawniona do podjęcia działań niezbędnych do zapobieżenia takiemu zachowaniu, w tym do aresztowania pasażera na polecenie kapitana lub jego przedstawiciela do czasu dotarcia do następnego (również nieplanowanego) portu. Dotyczy to również sytuacji związanych z bezpieczeństwem lub ochroną samego pasażera lub innych pasażerów, z uwzględnieniem zapewnienia odpowiedniego z regulaminem przewozu statkiem. Scandlines może odmówić dalszego przewozu i złożyć doniesienie o przestępstwie w związku z nieodpowiednim zachowaniem na pokładzie.

  11.2 Spożycie napojów alkoholowych wniesionych na pokład jest niedozwolone, w tym przypadku może mieć zastosowanie punkt 11.1 jako naruszenie obowiązku zachowania.

  12. Odpowiedzialność za szkody

  12.1 Informacje ogólne

  12.1.1 Odpowiedzialność Scandlines nie może w żadnym wypadku przekroczyć kwoty udowodnionej szkody. W przypadku współwiny poszkodowanego w powstaniu szkody, stosuje się przepisy prawa właściwego dotyczące wykluczenia i zmniejszenia obowiązku wypłaty odszkodowania dla poszkodowanego.

  12.1.2 Scandlines ponosi odpowiedzialność tylko za szkody pośrednie lub szkody następstw wyłącznie w przypadku, gdy zostały one spowodowane przez rażące niedbalstwo lub umyślne działanie. Roszczenia z tytułu bezużytecznie spędzonego czasu urlopu są wykluczone. Przepisy rozporządzenia (WE) nr 392/2009 pozostają nienaruszone.

  12.1.3 Żaden z niniejszych warunków przewozu nie zwalnia Scandlines, jej przewoźników lub działających na jej rzecz pracowników z odpowiedzialności w związku z obowiązującymi wykluczeniami odpowiedzialności lub ograniczeniami wynikającymi z rozporządzenia (WE) nr 392/2009 lub obowiązującego prawa, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej.

  12.1.4 Scandlines nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zastosowania się do przepisów państwowych lub nie zastosowania się do nich przez pasażera/przewoźnika autobusowego.

  12.1.5 Wkluczenie i ograniczenia odpowiedzialności Scandlines, obowiązują również w odniesieniu do pracowników lub zleceniobiorców Scandlines oraz naszych przedstawicieli prawnych, jak również ich pracowników i osób, którym powierzono wykonanie określonych obowiązków.

  12.2 Odpowiedzialność za szkody osobowe i/lub szkody materialne; wkład własny

  12.2.1 Scandlines ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku zgonu lub poniesionych obrażeń ciała pasażera oraz w wyniku utraty lub uszkodzenia bagażu, w tym pojazdów pasażera/przewoźnika autobusowego podczas przewozu drogą morską, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) 392/2009, z zastrzeżeniem jego ograniczeń odpowiedzialności, pod warunkiem że w przypadku uszkodzenia pojazdów, odpowiedzialność za szkodę ponosi Scandlines wyłącznie po odliczeniu wkładu własnego pasażera w wys. 330 jednostek rozrachunkowych lub 149 jednostek rozrachunkowych w przypadku straty lub uszkodzenia pozostałego bagażu. Kwoty te zostaną potrącone od kwoty odszkodowania. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeśli zostanie udowodnione, że szkoda powstała w wyniku działania lub zaniechania Scandlines, która działała albo z zamiarem spowodowania takiej szkody lub lekkomyślnie ze świadomością prawdopodobieństwa powstania takiej szkody. Przewoźnik, pracownik lub zleceniobiorca działający w imieniu Scandlines traci prawo do ograniczenia odpowiedzialności, jeśli zostanie udowodnione, że szkoda powstała w wyniku jego działania lub zaniechania, mającego na celu umyślne spowodowanie takiej szkody, albo przez lekkomyślność i ze świadomością prawdopodobieństwa powstania takiej szkody.

  12.2.2 W przypadku przewozów pasażerów drogą morską, którzy nie podlegają pod zakres zastosowania postanowień rozporządzenia (WE) 392/2009, które nie dotyczą uszczerbku na życiu, ciele i zdrowiu, które nie dotyczą odpowiednich obowiązków związanych z realizacją umowy przewozu i które nie wynikają z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Scandlines, jej przedstawicieli prawnych, pracowników lub osób, którym powierzono wykonanie określonych prac, odpowiedzialność Scandlines jest ograniczona do rekompensaty typowych dla umowy, przewidywalnych szkód.

  1) "jednostka rozrachunkowa" oznacza Specjalne Prawo Ciągnienia Międzynarodowego Funduszu Walutowego i stanowi sztuczną jednostkę walutową. Wartość euro w stosunku do Specjalnego Prawa Ciągnienia określa się zgodnie z metodą obliczania stosowaną przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy do celów przeprowadzenia jego operacji i transakcji w dniu zakończenia transportu/przybycia do miejsca przeznaczenia, por. art. 9 załącznika I do rozporządzenia (WE) 392/2009.

  13. Roszczenia z tytułu opóźnień i odwołania rejsów

  13.1 W przypadku niesprzyjających warunkach żeglugowych i atmosferycznych, takich jak przypływy i odpływy, sztorm, oblodzenie lub lód na trasach morskich i portowych (zaokrętowania lub docelowych), w przypadku zaistniałej z innych powodów niemożności zawinięcia do portu (zaokrętowania lub docelowych) tras morskich, w przypadku zdarzeń siły wyższej, niebezpieczeństwo epidemii, niebezpieczeństwo zamachu terrorystycznego lub awarii statku z przyczyn niezależnych od Scandlines, Scandlines ma prawo odwołać rejs.

  13.2 Czas wypłynięcia i przypłynięcia w rozkładzie rejsów podany przez Scandlines to informacje opierające się na doświadczeniu, których nie można zagwarantować ze względu na nieprzewidywalność ruchu żeglugowego i które nie są częścią umowy przewozu. Scandlines dokłada wszelkich starań, aby uniknąć opóźnień lub odwołań, ale czas wypłynięcia i przypłynięcia, np. w niesprzyjających warunkach żeglugowych i atmosferycznych, może ulec zmianie. W przypadku zmian, za które Scandlines nie ponosi odpowiedzialności, pasażer/przewoźnik autobusowy nie jest uprawniony do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

  13.3 Dochodzenie roszczeń przez pasażerów z tytułu opóźnienia / odwołania zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) 1177/2010 nie jest możliwe w przypadkach, w których wyjazd zorganizowany został odwołany z powodów innych niż transport morski. Poniższe przepisy stosuje się wyłącznie w przypadkach, w których zastosowanie mają postanowienia rozporządzenia UE 1177/2010:

  (1) W przypadku odwołania lub opóźnienia rejsu, czego skutkiem jest konieczność noclegu przez jedną lub wiele nocy lub przedłużenie planowanego przez pasażera pobytu w rozumieniu rozporządzenia (UE) 1177/2010, całkowity koszt zakwaterowania na lądzie - z wyłączeniem kosztów transportu - pomiędzy terminalem portowym a obiektem zakwaterowania
  - ograniczony jest do 80,00 € za pasażera i noc i ograniczony do najwyżej trzech noclegów (art. 17 ust. 2 Rozporządzenie (UE) nr 1177/2010).

  (2) W przypadku roszczeń zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) 11177/2010, Scandlines nie będzie wypłacać odszkodowań poniżej 6,00 euro (art. 19 ust. 6 zdanie 2 rozporządzenia (UE) 1177/2010).

  14. Anulowanie przez pasażera/przewoźnika autobusowego i zwrot kosztów

  14.1 W przypadku anulowania rezerwacji/nie pojawienia się do przewozu przez przewoźnika autobusowego, Scandlines ma prawo, zgodnie z postanowieniami umowy pomiędzy przewoźnikiem autobusowym a Scandlines, zażądać opłaty za przewóz - pomniejszonej o zaoszczędzone koszty i/lub koszty, które Scandlines zyskało przez inne wykorzystanie swoich pracowników.

  14.2 Zwrot pieniędzy za bilety na prom opłacone kartą kredytową następuje wyłącznie w formie przelewu na rachunek karty kredytowej, która została podana przy płatności i w tej samej walucie. Kwota zaksięgowana na rachunku karty kredytowej może różnić się od kwoty zwróconej w związku z przeliczeniami i opłatami pobieranymi przez operatora kart kredytowych. Takie odstępstwa te nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń o zwrot kosztów ze strony Scandlines.

  14.3 W pozostałych przypadkach zwrot kosztów następuje na konto bankowe wskazane przez klienta. Wypłacenie gotówki przy check- in lub w centrum obsługi klienta jest wykluczone.

  14.4 Scandlines może odmówić zwrotu kosztów, jeśli wniosek o zwrot zostanie złożony później niż sześć miesięcy po upływie terminu ważności biletu.

  14.5 Scandlines zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu kosztów biletu na prom, który pasażer/przewoźnik autobusowy przedłożył władzom kraju jako dokument potwierdzający zamiar opuszczenia danego kraju, chyba że pasażer/przewoźnik autobusowy udowodni Scandlines, że jest uprawniony do przebywania w tym kraju lub opuści ten kraj z innym przewoźnikiem.

  15. Brak przewozu z Scandlines

  15.1 Scandlines może odmówić przewozu lub dalszego przewozu pasażera/przewoźnika autobusowego w przypadku, gdy pasażer/przewoźnik autobusowy:

  15.1.1 nie spełnia regulacji i przepisów niezbędnych do wjazdu do danego kraju przeznaczenia (łącznie z wymogami dotyczącymi wjazdu przewożonych zwierząt), zob. punkt 5 i 9 niniejszych OWP;

  15.1.2 jest niezdolny do odbycia podróży z powodu choroby lub złego samopoczucia, lub z innych powodów i/lub zagraża w stopniu większym niż nieznaczny zdrowiu i bezpieczeństwu innych pasażerów;

  15.1.3 jego przewóz wymaga obecności osoby towarzyszącej, ale podróżuje bez opieki, patrz punkt 8 niniejszych OWP;

  15.1.4 nie zapłacił jeszcze opłaty za przejazd lub nie zapłacił jej w całości w momencie rozpoczęcia podróży i nie dokona natychmiastowej zapłaty pozostałej kwoty; nie narusza to praw wynikających z § 323 niem. kodeksu cywilnego BGB, patrz punkt 3.2. niniejszych OWP dotyczący terminu płatności;

  15.1.5 podał nieprawidłowe lub niekompletne informacje na temat klasy i typu przewożonego pojazdu/autobusu;

  15.1.6 podał nieprawidłowe lub niekompletne informacje o wielkości, wadze i ilości ładunku specjalnego, które wymagają między innymi w tym przypadku również zgody Scandlines na transport na uzgodnionych warunkach, patrz punkt 10 niniejszych OWP;

  15.1.7 bezpieczeństwo pozostałych pasażerów jest w znacznym stopniu zagrożone przez uporczywe nieprzestrzeganie przepisów w sprawie przewozu zwierząt, bagażu podróżnego i/lub ładunków specjalnych i/lub w sposób powtarzający się nie przestrzega poleceń dowództwa statku lub innych pełnomocników Scandlines, patrz punkt 11 niniejszych OWP;

  15.1.8 odmawia przeprowadzenia jakichkolwiek działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa/kontroli wymaganych przez ustawę lub rozporządzenie urzędowe na terenie odpowiedniego portu transportowego, jak i na danych statkach.

  15.1.9 Scandlines może również odmówić przewozu z powodów wynikających z zachowania pasażera (np. Znaczna nietrzeźwość, awanturowanie się), z zachowania przewoźnika autobusowego lub z przyczyn mających związek z bagażem - w szczególności dlatego, że dalszy przewóz zagrażałby bezproblemowemu przewozowi statkiem (patrz ust. 6 niniejszych OWP) lub

  15.1.10 jeżeli w momencie wypełniania wniosku o zawarcie umowy przewozu zostały podane nieprawdziwe informacje, w szczególności wiek dziecka lub osoby małoletniej podróżującej bez opieki, i decyzja Scandlines o przewiezieniu pasażera/przewoźnika autobusowego opiera się na uzgodnionych warunkach (patrz. punkt 8 niniejszych OWP), lub

  15.1.11 jeżeli przed dokonaniem rezerwacji przewozu pasażer/przewoźnik autobusowy został uprzednio powiadomiony na piśmie przez Scandlines, że od tego dnia Scandlines na postawie jej słusznego uznania nie będzie już przewozić pasażera/przewoźnika autobusowego, ponieważ pasażer/przewoźnik autobusowy podczas wcześniejszych przewozów naruszył wspomniane punkty, w szczególności punkt 15.1.9, w związku z czym przewóz jest niemożliwy.

  15.2 Jeśli Scandlines odmówi (dalszego) przewozu pasażera/przewoźnika autobusowego z wyżej wymienionych powodów, kierownictwo statku lub inny pełnomocnik Scandlines może usunąć pasażera/przewoźnika autobusowego ze statku na koszt pasażera w następnym (także nieplanowanym) porcie (zastosowanie ma odpowiednio punkt 14.1).

  15.3 Wszelkie inne roszczenia odszkodowawcze i zwrot kosztów dla Scandlines - w szczególności, ale nie wyłącznie, wynikające z punktu 5 (regulamin wjazdu), 9 (zwierzęta domowe) i 10 (bagaż podróżny) niniejszych OWP - pozostają nienaruszone.

  16. Przedawnienie

  16.1 Wszelkie roszczenia pasażera/przewoźnika autobusowego wobec Scandlines z tytułu śmierci lub obrażeń ciała albo utraty lub uszkodzenia bagażu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 392/2009 ulegają przedawnieniu zgodnie z art. 16 niniejszego rozporządzenia.

  16.2 Wszelkie pozostałe roszczenia odszkodowawcze pasażera/przewoźnika autobusowego, z wyjątkiem roszczeń odszkodowawczych z tytułu utraty życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia bądź z tytułu umyślnego lub rażącego zaniedbania obowiązków przez Scandlines, ulegaj przedawnieniu po upływie jednego roku wraz z końcem roku, w którym roszczenie powstało, a pasażer dowie się o okolicznościach uzasadniających roszczenie lub musi się o nich dowiedzieć bez rażącego niedbalstwa.

  17. Prawo właściwe, jurysdykcja, pozostałe

  17.1 Stosunek umowny pomiędzy pasażerem/przewoźnikiem autobusowym a Scandlines podlega wyłącznie prawu niemieckiemu.

  17.2 W przypadku wszystkich pozwów wnoszonych przez kupców/przeciwko kupcom w rozumieniu przepisów niemieckiego kodeksu handlowego lub osób prawnych podlegających prawu publicznemu lub prywatnemu, które nie mają miejsca zamieszkania lub miejsca zwykłego pobytu w Niemczech lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub których miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu nie jest znane w momencie wnoszenia pozwu, uzgadniana jest jurysdykcja sądów powszechnych w siedzibie Scandlines w Hamburgu jako pierwsza instancja.

  17.3 Nagłówki niniejszych OWP służą jedynie zapewnieniu jasności i nie mają znaczenia dla ich interpretacji.

  Hamburg, czerwiec 2018